Телелинк Бизнес Сървисис Груп отчитат силни ръстове в резултатите за първо тримесечие на 2020 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Консолидираните приходи на Телелинк Бизнес Сървисис Груп нарастват двукратно на годишна база до 36.7 млн. лв., а нетната печалба се увеличава десетократно на годишна база до 3.6 млн. лв. през първото тримесечие на 2020 г.

С основен принос за силните резултати в приходите се откроява отчетеният ръст от 118% в България, където Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира значително по-широк в сравнение със съпоставимия период на 2019 г. набор от проекти във всички сектори на местния пазар, както и продължаващи регулярни приходи от мултинационални клиенти. С относителен дял от 55%, дружеството играе основна роля за формирането на консолидираните приходи за периода.

Резултати от бизнеса в региона

За растежа допринасят и увеличението от 43% на годишна база на продажбите в Средни Западни Балкани (Сърбия, Черна Гора, Босна и Словения), като регионът отговаря за 41% от приходите.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп регистрира силен ръст в Македония и Албания, където тя навлезе през четвъртото тримесечие на 2019 г., като двете страни съставят 3% от общите приходи.

Оперативните разходи нарастват със значително по-бавен темп от брутните приходи (с 69% на годишна база до 32.6 млн. лв.), като това повишава рентабилността. EBITDA достига 4.7 млн. лв. при 0.9 млн. лв. през първото тримесечие на 2019 г., а нетната печалба нараства до 3.6 млн. лв. при 0.3 млн. лв. през първите три месеца на 2019 г.

Кризата с COVID-19 катализира нарастващ интерес към продуктите и услугите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Навлизането в критичния период на пандемията не е оказал негативно влияние върху бизнеса на групата.

„Настоящата ситуация илюстрира ясно полезността на предлаганите от ТБС решения, като прави гъвкавите корпоративни мрежи, дигитализацията и резервното осигуряване на данните и процесите и средства за дистанционно обслужване и колаборация по актуални от всякога“, коментира още през април изпълнителният директор „ТБС Груп“ Иван Житиянов.

„Кризата с COVID-19 безспорно е негативно явление и е трудно да говорим за извличането на ползи от нея от морална гледна точка. Въпреки това считаме, че тя ще допринесе за нарастващо осъзнаване на ползите и интереса към продуктите и услугите, които предлагаме.“

Всички документи по предлагането на ТБС Груп от ЕЛАНА Трейдинг

Интернет сайт за инвеститори на ТБС Груп