Основни понятия


АДСИЦ

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират парични средства от широк кръг лица с цел инвестирането им в недвижими имоти, включително земеделски земи, или във вземания. Те са предприятия за колективно инвестиране, но не са колективни инвестиционни схеми (UCITS). Нямат европейски паспорт и техните акции могат да бъдат предлагани публично само на територията на България.

Акция

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.

Аукциони на БФБ

Основната цел на аукционите е концентрирането едновременно на вниманието на всички пазарни участници с цел увеличаване на ликвидността, прозрачността и справедливото формиране на цените. Всеки аукцион протича най-малко през две фази- на въвеждане на поръчки (call фаза) и на определяне на цената. По време на фазата на въвеждане на поръчки (call фаза), ако са налице насрещно изпълними такива, в системата се визуализира единствено информация за индикативната цена на аукциона, информация дали излишъкът на изпълнимите поръчки е от страна на търсенето или на предлагането, както и неговият обем . Ако не са налице насрещно изпълними поръчки, то в системата се визуализира единствено информация за най-добрите цени „купува“ и „продава“, както и за сумарните обеми на поръчките при тези цени. След изтичане на определеното за фазата на въвеждане на поръчки (call фаза) време, тя се прекратява на случаен принцип в рамките на интервал от 30 секунди. След това следва фазата на определяне на цената, която на практика има продължителност по-малко от една секунда. След приключване на фазата на определяне на цената, всички пазарни и лимитирани поръчки, които не са били изпълнени или са били единствено частично изпълнени, се прехвърлят към фазата на непрекъсната търговия, като се отчетат съответните им ограничения.

Баскет поръчка

Възможност за едновременно подаване на предварително подготвени няколко поръчки. Дава шанс на инвеститорите да подават в началото на сесията поръчки едновременно за една или повече емисии.

Валидност на поръчките в XETRA

Системата XETRA поддържа поръчки с три срока на валидност:

 • поръчка валидна само за деня;
 • поръчка валидна до определена дата, но не повече от 360 дни след подаването й;
 • поръчка валидна до отмяна, като нейната максимална валидност е 360 дни след което се изтрива автоматично от системата.

Варанти

Ценни книги, които изразяват правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичане на определен срок.

Демо сметка

Това е сметка за виртуална търговия в онлайн платформа, като в нея трейдърът има заредена определена виртуална сума, с която може да търгува при пазарни условия без риск.

Депозитарна разписка

Документ, който удостоверява собственост върху безналичните ценни книжа.

Дивидент

Част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на дружеството, която се разпределя между притежателите на акции.

Електронна система XETRA

XETRA е електронна система за търговия в реално време с финансови инструменти. Тя е разработена от Deutsche Boerse и от 16 юни 2008 г. е въведена на Българска фондова борса вместо старата система RTS.

Емитент

Лицето, задължено по ценните книжа:

 • които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството;
 • които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Индекс BGBX40

Индексът BGBX40 е индекс, който се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца. Изчислението на BG BX40 стартира от 01 януари 2014г.

Индекс BGREIT

BGREIT е секторен индекс, отразяващ измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти. Базиран е на пазарната капитализация, коригирана с free-float-a и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя. Изчислението му започва от септември 2007 г. с базова стойност 100.

Индекс BGTR30

Индексът BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.

Индекс SOFIX

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

Каскадна поръчка

Поставяне на няколко оферти с желаната от Вас процентна разлика в цената. Цената на всяка отделна поръчка е закръглена до третия знак след десетичната запетаята.

Компенсаторни инструменти

Компенсаторните инструменти са непарични платежни средства, издавани въз основа на специални закони с цел да компенсират лицата, имащи право на реституция. Тези инструменти могат да се използват като специално платежно средство, приемано от държавата в определени случаи – например при приватизация или закупуване на държавни имоти и др.
Има три вида компенсаторни инструменти:

 • Поименни компенсационни бонове, издадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗ) и Закона за възстановяване на собственоста върху горите и земите от горския фонд (ЗВСВГЗГФ);
 • Жилищни компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) и
 • Компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ).

Компенсаторните инструменти се търгуват на фондовата борса, което дава възможност за продажбата им и съответно придобиването им на борсова, пазарна цена. И в двата случая следва да се използват услугите на инвестиционен посредник – лицензирано дружество, което се занимава с търговия с ценни книжа или банка. Получената сума при продажба на компенсаторни и жилищни компенсаторни записи, както и на поименни компенсационни бонове не се смята за доход, съгласно разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица.

Ликвидност

Ликвидността показва колко бързо даден актив може да продаден и превърнат в пари. Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чипове (акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем).

Лимитирана поръчка

Поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена.

Облигация

Дълговите инструменти или известни като облигации представляват ценни книжа, чрез които инвеститорът дава заем на емитента (този, който издава облигацията) за определен период от време срещу фиксиран доход, наречен купон. На падежа на ценната книга инвеститорът получава обратно номиналната стойност на облигациите, които е закупил.

Пазарна поръчка

Поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им в търговската система на борсата.

Поръчка „всичко или нищо“ („all or nothing“)

Поръчката „всичко или нищо“ („all or nothing“) представлява лимитирана поръчка, която ако не бъде изпълнена в момента на въвеждането си в пълен обем, се отхвърля от системата и не поражда сделка.

Поръчка тип „fill or kill“

Поръчката тип „fill or kill“ е подобна по своята същност на поръчката „всичко или нищо“. Тя представлява лимитирана поръчка, която ако при въвеждането си срещне насрещно изпълними поръчки, се изпълнява дори и частично, а ако има остатъчен обем, той не се въвежда в системата. Ако няма насрещно изпълними поръчки, поръчката тип „fill or kill“ не се въвежда в системата и не поражда последствия.

Поръчка тип „айсберг“

Поръчката тип айсберг се характеризира със задължителен лимит, общ обем и върхов (пиков) обем.Върховият обем (върхът) е видимата част от „айсберга“ и се въвежда в системата с оригиналния момент на въвеждане на поръчката тип „айсберг“ в съответствие с ценовия/времеви приоритет. Минималният изискуем обем за „айсберг“ е 1000 акции, като пиковият обем е минимум 10 % от общия. При модела на непрекъсната търговия, когато върхът бъде изпълнен изцяло, но все още остава скрит обем, в системата се въвежда нов върхов обем с нов момент на въвеждане. При аукционната търговия поръчките тип „айсберг“ участват с пълния си обем. Последният въведен връх в системата с поръчки може да бъде по-малък от определения обем за върха. Поръчките тип „айсберг“ не се обозначават като такива в системата. Те са валидни само за текущия ден на търговия (валидни за деня).

Права

Ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

Прекъсване за нестабилност

С цел избягване на прекомерната волатилност на цените и манипулирането на пазара, се въвеждат статичен и динамичен диапазон за цените, чието преминаване вследствие на сделка автоматично ще инициира прекъсване за нестабилност – непрекъснатата търговия временно ще спира и ще се инициира аукцион. Аукционът по време на прекъсването за нестабилност има фаза за въвеждане на поръчки (call фаза) с продължителност от минимум 2 минути и за него изцяло важат правилата за стандартен аукцион (въвеждане на поръчки и определане на цената). Прекъсване за нестабилност може да бъде инициирано и по време на аукцион, ако потенциалната цена, определена след фазата за въвеждане на поръчки („call“ фаза), попада извън заложените диапазони и се изразява в удължаване на „call“ фазата.

Проспект за публично предлагане

Информационен документ, на базата на който инвеститорите вземат своето решение за участие или неучастие в публичното предлагане на акции, облигации и др.

Първично публично предлагане (IPO)

Първичното публично предлагане (на английски език Initial public offering – IPO) представлява процесът по първоначално предлагане на акции (листване) на една компания на фондова борса. При първичното публично предлагане за разлика от вторичното публично предлагане (SPO) на пазара се предлагат нови акции – Т.е. по същество то представлява увеличение на капитала на дружеството и придобиване на публичен статут.

Реална сметка

Това е сметка на трейдъра за реална търговия в онлайн платформа.

Репо сделка

Репо сделката е форма на финансиране срещу обезпечение от ценни книжа. Двете страни по сделката се споразумяват да си прехвърлят ценни книжа, като продавачът (т.е. заемополучателят) поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на дадена бъдеща дата.

Референтна цена

Референтната цена е последната формирана цена за дадена емисия на аукцион или по време на непрекъсната търговия. Това означава, че при непрекъсната търговия при всяка нова сделка на различна цена, референтната цена ще се променя и ще придобива стойността на последната сключена сделка.

Сетълмент

Сетълмент се нарича окончателното прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в сделката, с което тя се счита за изпълнена.

Спред

Разликата между цена „купува“ и цена“продава“ на даден финансов инструмент.

Статичен и динамичен диапазон

Статичният диапазон представлява ценови интервал, който се определя на базата на последната цена постигната на аукцион, а ако няма такава на базата на цената на затваряне от предишния ден. Динамичният диапазон представлява постоянно променящ се ценови интервал, който се определя на базата на референтната цена.
Статичният и динамичният диапазон за различните пазари и за различните инструменти са както следва:
За акции, търгувани на официален пазар те са:

 • Статичен диапазон: +/- 10 % спрямо последната цена, постигната на аукцион
 • Динамичен диапазон: +/- 5% спрямо референтната цена

За акции, търгувани непрекъснато на неофициалния пазар, за дружества със специална инвестиционна цел и при търговията с права те са:

 • Статичен диапазон: +/- 20 % спрямо последната цена, постигната на аукцион
 • Динамичен диапазон: +/- 10 % спрямо референтната цена

За акции, търгувани на неофициалния пазар само посредством аукциони, колективни инвестиционни схеми и всички видове компенсаторни инструменти, статичният и динамичният диапазон са еднакви:

 • Статичен и динамичен диапазон: +/- 30 % спрямо последната цена, постигната на аукцион, респективно референтната цена.

Стоп поръчка

Стоп поръчките представляват поръчки за покупка или продажба, които се въвеждат автоматично в системата при достигане на определена предварително зададена от клиента цена.
Те са два вида:

 • Пазарна стоп поръчка – Когато стоп цената бъде достигната (или надхвърлена при стоп поръчки „купува“ и съответно спадне под, при стоп поръчки „продава“), стоп поръчката автоматично се въвежда в системата като пазарна поръчка. Това гарантира изпълнение на поръчката по пазарна цени към момента на активирането й.
 • Лимитирана стоп поръчка – Когато стоп цената бъде достигната (или надхвърлена при стоп поръчки „купува“ и съответно спадне под, при стоп поръчки „продава“), стоп поръчката автоматично се въвежда в системата като лимитирана поръчка. Достигането на заложената стоп цена не гарантира изпълнението на поръчката по желаната лимитирана цена.

Тренд

Трендът е основната посока, в която се движи цената или пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се наблюдават временни движения в противоположна посока, които се наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение на пазара, т.е. когато той се движи в по-тесни граници е налице липса на тренд или консолидация.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Фонд за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице, което осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник, когато той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Фондът изплаща компенсация на индивидуални инвеститори в размер до 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Хеджиране

Това е стратегия, която се използва, за да се намали риска от загуба при определен инструмент, като една позиция служи за защита на друга.