FAQ


Ръководства

Ръководство за работа с платформата (1.03 MB)

Технически изисквания

Не, ELANA BG Trader представлява Интернет-базирана платформа, която използва Вашия браузър. За да ползвате платформата е необходимо да имате инсталиран Microsoft Silverlight , който работи с браузърите Internet Explorer и Mozilla Firefox.
ВНИМАНИЕ: От 2015 г. приставката Microsoft Silverlight не се поддържа от Google Chrome.

Windows
x86 или x64 (64-битов режим поддръжка само за IE ) 1.6-гигахерца (GHz) или по–мощен процесор с 512-MB RAM

Macintosh (Intel-based)
Intel Core Duo 1.83- гигахерца (GHz) или по-мощен процесор с 512-MB RAM

Свържете се с нас чрез:

  • онлайн чат на сайта bgtrader.elana.net
  • Телефони: +359 2 81 000 25, +359 2 81 000 26
  • E-mail: bgtrader@elana.net

Сигурност

Комуникацията между Вас и сървъра на ЕLANA BG Trader се осъществява посредством криптирана SSL връзка. SSL (съкращение от „Secure Socket Layer“) е протокол, който защитава информацията, като я пренася през Интернет в криптиран формат, с което се гарантира, че предаваната информация няма да може да бъде видяна от трети лица. Сървърът на ЕLANA BG Trader има инсталиран валиден SSL сертификат (цифров сертификат). Паролата за достъп до платформата се създава от Вас и нито служител на ЕЛАНА Трейдинг, нито друго трето лице, може да има информация за нея. При първоначалната регистрация се получава автоматично генерирана парола от сървъра, за която след това системата изисква задължително да бъде променена лично от потребителя на платформата.

ЕЛАНА Трейдинг е лицензиран администратор на лични данни. Всички данни и копия от документи, които ни предоставяте, включително копието от личната Ви карта, се съхранява като поверителна информация и се използва само за идентификация съгласно Наредба 38 на ЗПФИ.

Търговия

ELANA BG Trader има демо версия, чрез която можете да се запознаете с платформата, без да инвестирате средства. Можете да регистрирате демо сметка за 30 календарни дни и да търгувате виртуални с 10 000 виртуални лева. За да започнете реална търговия, е необходимо само да сключите договор с ЕЛАНА Трейдинг, като няма изисквания за минимален депозит.

Не, ползването на ELANA BG Trader е безплатно. Няма никаква такса, за да регистрирате демо или реална сметка за търговия.

Не, няма никакви конкретни изисквания, за да започнете търговия. Необходимо е само да сключите договор с ЕЛАНА Трейдинг и да регистрирате реална сметка. Средствата, които ще внесете по сметката си, зависят от желанието Ви за съответните сделки.

ЕЛАНА Трейдинг е един от най-старите български лицензирани брокери на международните финансови пазари, имайки над 20 години опит в осигуряване на качествено и почтено обслужване на своите клиенти. Дейността му е регулирана от Комисията за финансов надзор и компанията спазва всички законово уредени европейски практики във финансовите услуги. ЕЛАНА Трейдинг също е член и акционер на „Българска фондова борса–София“ АД и член на „Централен депозитар“ АД.
Съгласно чл. 143 от Наредба 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници, ЕЛАНА Трейдинг ежедневно извършва преоценка на позициите си в търговския портфейл и изготвя отчет за капиталова адекватност, и ликвидност. Ежемесечно отчети се представят на Комисията за финансов надзор.
Съгласно чл.34, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, ЕЛАНА Трейдинг отделя своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си. Инвестиционният посредник няма права за разполагане с клиентски средствата без решение на клиентите си.
ЕЛАНА Трейдинг също така е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите и нейните клиенти получават защитата, предоставяна от този фонд. Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсации на непрофесионалните клиенти на инвестиционните посредници, когато те не са в състояние да изпълнят задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с финансовото им състояние. Размерът на компенсацията, която се изплаща на всеки клиент, който отговаря на законовите условия, е в размер на 90% от стойността на дължимата стойност на инструментите, но не повече от 40 000 лева.
Паричните активи на клиентите на инвестиционния посредник в банкова сметка, открита от негово име, но за сметка на клиента, се гарантират в размер до 200 000 лв. от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Съгласно българското законодателство не се заплаща данък върху дохода от сделки с български акции, права и дялове на колективни инвестиционни схеми. Данък от 5% има върху дивиденти от български акции, но той се удържа при самия източник и акционерът получава чистата сума. При облигации лихвата е необлагаема, а върху капиталовата печалба се заплаща 10% данък.

Българска фондова борса има два пазара за търговия с ценни книжа – Основен пазар (Bulgarian Stock Exchange или BSE) и Алтернативен пазар (Bulgarian Alternative Stock Market или BaSE). Основният пазар е разделен на 10 пазарни сегмента, в които ценните книжа са разпределени според вида им. Акциите на публичните компании се търгуват на Сегмент акции Premium и Сегмент акции Standard в зависимост от предварително зададени количествени и качествени критерии. Останалите сегменти са за търговията на дружества със специална инвестиционна цел, облигации, колективни инвестиционни схеми и компенсаторни инструменти, както и сегменти за структурирани продукти, права, приватизационни търгове и първично публично предлагане. До търговия на Алтернативния пазар се допускат само акции на компании, които вече не отговарят на количествените и качествените изисквания на Основния пазар, като преместването се осъществява служебно от страна на борсата.

Търговията с акции на „Българска фондова борса- София“ АД (БФБ) се осъществява всеки работен ден от 10.10 ч. до 17.00 ч. Вальорът на сделките е два работни дни след сключването им на борсата (Т+2). Това означава, че при покупка на акции на борсата, инвеститорите стават реални собственици на акциите на втория работен ден след сделката. При продажба на акциите – получават парите си по сметка в ЕЛАНА Трейдинг в края на втория работен ден.

Времетраене на търговската сесия за емисиите, търгуващи се непрекъснато
09:30 – 10:00 Pre-trading
10:00 – 10:10 Откриващ аукцион
10:10 – 16:55 Непрекъсната търговия
16:55 – 17:00 Закриващ аукцион
17:00 – 17:30 Post-trading

Времетраене на търговската сесия за емисиите, търгуващи се само посредством аукциони
09:30 – 10:00 Pre-trading
10:00 – 10:10 Откриващ аукцион
16:55 – 17:00 Закриващ аукцион
17:00 – 17:30 Post-trading

BSE International е пазарен сегмент на БФБ, на който се търгуват 90 акции и борсови търгувани фондове от Европа, САЩ и Канада. Сред тях са знакови компании като Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Deutsche Bank, Siemens и много други. Пълен списък с инструменти.
Сделките се извършват в EUR. Поръчки се пласират по същия начин, както и за останалите инструменти в ELANA BG Trader. Комисионите са същите като за търговия с български акции. Разликата е, че при капиталова печалба се плащат данъци, тъй като тези акции се търгуват на Многостранна система за търговия.