Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира 110 млн. лв. приходи и 8.2 млн. лв. нетна печалба за 2019 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завършва финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110.1 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател спад от 5% спрямо предходната 2018 г. отчита значително нарастване на печалбите през разглеждания период, сочат предварителните данни на Дружеството. Според същите, консолидираната печалба преди данъци, лихви и амортизации (ППДЛА, EBITDA) нараства с 18%, достигайки 11.6 млн. лв. при съответен марж от 10.5%, а финансовият резултат (нетната печалба) се увеличава със 7%, достигайки 8.2 млн. лв. при марж от 7.4%.

Мениджмънтът на Телелинк Бизнес Сървисис Груп: Значителен ръст на печалбата и рентабилност

„Отбелязваме поредна година на значителен ръст на продажбите на основополагащия за Групата български пазар. Това се дължи както на високата ни активност на местно ниво, така и на увеличаващия се международен бизнес със Западна Европа и САЩ” – коментира отчетените резултати Изпълнителният директор и Председател на Управителния съвет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД Иван Житиянов.

„Отбелязаният спад в общите ни приходи се дължи на забавянето на продажби на стоки с по-ниско ниво на добавена стойност в Западните Балкани. Очакванията ни са през 2020 г. да възстановим нивата от предходните години, както и да увеличим нивото на добавена стойност на тези пазари“ – пояснява той.

Според г-н Житиянов, основен фактор за по-високата относителна рентабилност и значителния ръст на печалбите независимо от по-ниските приходи през 2019 г. са ръстът и по-големият относителен дял на по-високо рентабилните продажби на Групата във и от България, както и на решенията с по-висока добавена стойност като цяло.

„Като цяло, завършваме поредната си успешна година, в която Групата постигна значителен напредък в дефинирането и реализацията на стратегията си“ – коментира и общото представяне и развитие на бизнеса г-н Житиянов.

„Отбелязахме продължаващо разрастване в перспективни направления като Центрове за данни, Офис производителност, както и в Управляваните услуги и проектите в областта на Корпоративните мрежи. Към края на годината стартирахме успешно дейността си и на нови пазари като Македония и Албания. Предприехме и важни стъпки по внедряването на гъвкава организация, която ще ни позволи да преследваме ефективно стратегията си за разрастване на местните и международни пазари през следващите години.“

Задължения

Към 31.12.2019 г. консолидираният финансов дълг на Групата, формиран от задължения по получени лихвоносни заеми и договори за финансов лизинг, възлиза на 6.4 млн. лв., а консолидираните парични средства и еквиваленти – на 2.1 млн. лв. Формираният на тази база консолидиран нетен финансов дълг (разлика между финансов дълг и парични средства и парични еквиваленти) на Групата към същата дата възлиза на 4.3 млн. лв.

50% от печалбата ще се разпредели като дивидент

Съгласно Устава си, компанията възнамерява да разпределя под формата на дивиденти най-малко 50% от подлежащата на разпределяне нетна печалба за изминалата финансова година или първо полугодие на текущата година. Ръководството на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД очаква да предложи междинен дивидент за 2020 г. в размер на 4 млн. лв.

Публично предлагане на 30% от съществуващите акции

На 28.11.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на Дружеството, а на 23.12. 2019 г. одобри и Допълнение към Проспекта. Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределена в 12 500 000 обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.

Мажоритарният собственик, Любомир Минчев, е определил минимална цена, по която продаващите настоящи акционери ще могат да предлагат акции на Дружеството – от 7.60 лв. за брой. Допълнително, настоящите акционери на дружеството са подписали Споразумение за забрана за разпореждане с акции (lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях акции ще може да бъде предложена за продажба до края на 2020 г.

Съгласно Споразумението, настоящите акционери имат правото да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството през този период. В това число, мажоритарният собственик Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2 978 126 броя акции), а Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385 937 броя акции) всеки. Г-н Минчев ще има правото и да допълни със свои акции предлагането до общо 30%, ако и доколкото г-н Шопов и г-н Евгениев не предложат изцяло горепосочените свои акции. Всеки от останалите четирима настоящи акционери, притежаващи по 1% от съществуващите акции, няма да имат правото да продават акции в рамките на посочения период. Със същото Споразумение, мажоритарният акционер Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г.

Очаква се акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД да започнат да се търгуват на Българска фондова борса (БФБ) до края на м. януари 2020 г.

Посочените в настоящата публикация данни са предварителни, неодитирани и отразяват наличната финансова информация и оценки на ръководството към 10.01.2020 г. В този смисъл е възможно те да се различават от аналогичните показатели, съдържащи се или изчислени въз основа информацията, включена в последващите, неодитирани и одитирани финансови отчети на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД на индивидуална и консолидирана основа, които дружеството следва да оповести съгласно приложимата нормативна уредба за отчетност и разкриване на информация на публични дружества, приети за търговия на Българска фондова борса.

Страница с документи за инвеститори от Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Страница с документи за инвеститори от ЕЛАНА трейдинг