Телелинк Бизнес Сървисис Груп предлага 30% от акциите си на минимална цена от 7.60 лв. от края на януари

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) ще се предлагат на Българска фондова борса (БФБ) при минимална цена от 7.60 лева за акция. Това решение е взел мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев и продаващите акционери съгласно публикувано Допълнение към Проспекта за допускане до търговия на емисията акции на компанията, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) на 23.12.2019 г. Началото на търговията с акциите на ТБС Груп на Българска фондова борса се очаква в края на януари 2020 г.

Какво се предлага на инвеститорите от Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Любомир Минчев и останалите продаващи акционери Спас Шопов и Иво Евгениев възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. Допълнително, продаващите акционери са поели ангажимент да не продават акции на цена под 7.60 лв. за брой до края на 2021 г. за мажоритарния акционер и до 2020 г. за останалите продаващи. Настоящите акционери са сключили и Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях книжа ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г., според което общо само трима от настоящите акционери ще участват в предлагането и броят предлагани акции не може да надхвърля горепосочения размер до края на 2020 г.

За Телелинк Бизнес Сървисис Груп

ТБС Груп е водещ доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва широка група от клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Финансови резултати

През 2018 г. ТБС Груп отчита комбинирана нетна печалба от 7.7 млн. лв., което представлява ръст от 63.9% на годишна база, а комбинираните приходи достигат 116.4 млн. лв. при ръст от 9.8% на годишна база, според оповестения одитиран комбиниран финансов отчет на групата за 2018 г.

Цената на акция от 7.60 лв. отрежда минимална пазарна капитализация на компанията от 95 млн. лв. или около 12 пъти нетната печалба на групата за 2018 г. Това я превръща в най-големия технологичен представител на българския капиталов пазар.

Мениджър на предлагането е ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

Всички документи, свързани с предлагането на акции от Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Страница за инвеститори от Телелинк Бизнес Сървисис Груп