Облигационната емисия на ЕЛАНА Агрокредит ще се търгува на БФБ

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Комисията за финансов надзор одобри проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на БФБ на облигационната емисия на ЕЛАНА Агрокредит. Решението на регулатора е от заседание на 20 октомври 2017 г. Предстои Българска фондова борса да обяви старта на търговията с облигациите.

Проспектът e публикуван на сайта на ЕЛАНА Агрокредит и на сайта на ЕЛАНА Трейдинг.

Облигациите на ЕЛАНА Агрокредит са за 5.26 млн. евро

Облигационната емисия на дружеството беше издадена на 15 юли 2017 г. с емисионна стойност 5 260 000 евро. Срокът на заема е 5 години и три месеца, като лихвата е фиксирана – 3.20% на годишна база. Периодът на лихвените плащания е шестмесечен с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията.

Всички документи по емисията

Инвестициите вече надвишават 60 млн. лв.

За месец септември 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит е финансирала покупки на земеделска земя по договори за лизинг на стойност 2 041 472.81 лв., отчете дружеството в месечния си бюлетин. От началото на дейността през средата на 2013 г. до края на септември 2017 г. компанията е вложила общо 61 млн. лв. в земеделска земя и оборотни кредити за земеделски стопани.  Към края на септември 2017 г. стойността на инвестицията само в договори за лизинг възлиза на 55.5 млн. лв. Сделките за земи обхващат обща площ от 69 490 декара. Предоставените кредити за оборотни средства на стопаните са на обща стойност 5.5 млн. лв. за същия период.

Успешният старт на кампанията по събиране на лизинговите вноски през септември е позволил на ЕЛАНА Агрокредит да предплати първия транш от заема си към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Очаквания за ръст на кредитния портфейл

В своя месечен бюлетин за септември, ЕЛАНА Агрокредит обяви, че през месеца са започнати преговорите с клиентите по договори за кредити за оборотни средства. На база на данните, дружеството заявява, че очаква през стопанската 2017/2018 година кредитният портфейл да се увеличи с 50% и да достигне 8 млн. лв.