Инвестициите в земеделска земя на ЕЛАНА Агрокредит надвишиха 50 млн. лв.

В края на декември 2016 г. компанията за финансов лизинг ЕЛАНА Агрокредит вече е инвестирала над 52 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя и кредити за оборотни средства на фермери (данните са от началото на дейността през 2013 г.) Размерът на самоучастието на клиентите по сделките е 20%. Над 5 млн. лв. са предоставени като кредити за оборотни средства за стопанската 2016/2017 година. За последните 4 години ЕЛАНА Агрокредит е предоставила финансиране на общо 334 дружества и земеделски производители.

Събираемост на задълженията през 2016 г.

Към края на 2016 г. ефективно са събрани 4 666 689.27 лева, които представляват 98.63% от общо дължимите годишни плащания.

Дружеството е прекратило договори на длъжниците, като е продало и изцяло е удовлетворило вземанията си клиентите при реализиране на добра печалба за акционерите. До края на януари 2017 г. се очаква погасяване на остатъчни задължения.

В края на 2015 г. събираемостта по договорите беше над 99.75%.

Обогатено портфолио

Освен договори за финансов лизинг за покупка на земеделска земя, ЕЛАНА Агрокредит вече над година финансира и животновъди за покупка на пасища, мери и ливади, като е единственото дружество на пазара, което предлага подобен продукт. Същевременно се финансират и отделни проекти за изграждането на лозя и други трайни насаждения, като от май 2016 г. фирмата започна да предлага вече нарочен продукт за финансиране изграждането на трайни насаждения с по-дълъг гратисен период и с по-дълъг период (15 години) на изплащане на земята.

Бюлетин на инвеститора от ЕЛАНА Агрокредит

Сайт на ЕЛАНА Агрокредит