От 28 юни 2021 г. БФБ въвежда нова фаза в търговията – Trade-at-Close

БФБ

БФБ

От 28 юни 2021 г., понеделник, търговската система Xetra T7 на Българска фондова борса (БФБ) преминава към версия 9.1. Новата версия ще се появи автоматично и клиентите на ELANA BG Trader не е необходимо да настройват нищо, както и да очакват промени за своята платформа.

Новото от 28 юни

С новата версия на системата на БФБ се въвежда нова фаза за търговия Trade-at-Close.

Trade-at-Close е нова търговска фаза, която стартира с T7 Release 9.0 през ноември 2020 г. за пазарите, организирани от DB AG и Vienna Stock Exchange. За БФБ фазата стартира от 28 юни 2021 г., като ще бъде налична за всички инструменти, допуснати до пазарите, организирани от БФБ. Посредством това нововъведение има възможност за допълнителна ликвидност чрез официалната цена на затваряне.

Понастоящем в световен мащаб търговията с акции при закриващите аукциони е съществена част от търговската сесия и привлича значителни обеми през последните години. Краят на търговската сесия се предпочита от много участници на пазара, тъй като позволява концентрация на ликвидност в продължение на няколко минути, като осигурява ефективно формиране на цените и същевременно се взема предвид цялата съответна налична информация.

Накратко за Trade-at-Close

 • Активирана е за всички инструменти на БФБ;
 • Започва веднага след края на закриващия аукцион. Сесията се задейства, само ако закриващият аукцион приключи със сключване на сделка;
 • Трае максимум 10 минути;
 • Участват само поръчки, за които е зададен флаг Trade-at-Close;
 • Пазарни поръчки и лимитирани поръчки с цена, по-добра или равна на цената на закриващия аукцион, могат да участват в Trade-at-Close;
 • Поръчки, участващи в Trade-at-Close, са или неизпълнени поръчки, прехвърлени от закриващия аукцион, или нови поръчки, въведени по време на Trade-at-Close;
 • По време на фазата изпълнението на поръчки се извършва непрекъснато на фиксирана единствено възможна цена с приоритет „време“;
 • Trade-at-Close предлага пълна прозрачност преди и след сделката с незабавно публикуване на изискваната информация;
 • Trade-at-Close не изисква никаква допълнителна свързаност и никакви допълнителни разходи в сравнение със съществуващите фази на търговия на Т7.

Подробно описание

 • Trade-at-Close се задейства автоматично след приключване на закриващия аукцион, ако вследствие на него има сключени сделки. По време на Trade-at-Close въведените в системата поръчки са видими, като се визуализира единствената възможна цена за сключване на сделки – цената на закриващия аукцион, също така натрупаните обеми на поръчките и броят на поръчките за съответния инструмент.
 • Важно е да се има предвид, че Trade-at-Close има фиксиран краен час 17:10 ч. Потенциалните прекъсвания за нестабилност и разширените прекъсвания за нестабилност след края на закриващия аукцион могат да надвишат този час. В такъв случай Trade-at-Close няма да стартира за съответния инструмент.
 • Участието в Trade-at-Close е условно за поръчки, за които флагът Trade-at-Close е зададен на ниво Trader ID и/или на ниво поръчка. След приключване на закриващия аукцион неизпълнените пазарни и лимитирани поръчки с ценови лимит, по-добър или равен на цената на закриващия аукцион и за които е зададен флаг Trade-at-Close, ще се прехвърлят от закриващия аукцион във фазата Trade-at-Close.
 • Нови поръчки (само пазарни поръчки и лимитирани поръчки с ценови лимит, по-добър или равен на цената на закриващия аукцион и за които е зададен флаг Trade-at-Close могат да бъдат въведени за участие във фазата Trade-at-Close. Всяка нова поръчка веднага се проверява за изпълнение спрямо насрещно въведени поръчки в системата.
 • Поръчките ще се изпълняват по приоритет „време“, тъй като сключването на сделките се извършва на една цена (цената на закриващия аукцион). Ето защо лимитираната цена на поръчките определя дали същата може да участва във фазата Trade-at-Close, но впоследствие, при приоритета на изпълнение, не се взема предвид. Аналогично пазарните поръчки нямат приоритет пред лимитираните поръчки, тъй като приоритетът „време“ се прилага идентично за всички поръчки. Поръчките могат да бъдат изпълнени изцяло, частично или да не се изпълнят изобщо, като по този начин се генерират една или повече сделки. Поръчки, които не са били изпълнени по време на търговската сесия или са изпълнени частично, се активират за съответната фаза и се сортират според приоритета „време“.
 • Стоп поръчки, плаващи стоп поръчки, поръчки „едната отменя другата” и поръчки „айсберг“ не могат да участват в Trade-at-Close. Поръчките, които предварително не е обозначено да участват в Trade-at-Close, не участват.

Определяне на цената при непрекъсната търговия

Следващите примери имат за цел да изяснят основните правила за срещане на поръчки при Trade-at-Close чрез използване на определяне на цена в примерен order book, като се използва стъпка на котиране от 1€. Указаното време е условно (не съответства на организацията на търговската сесия на БФБ).

 • Неизпълнена лимитирана поръчка при закриващия аукцион, за която е зададен флаг Trade-at-Close, след аукциона се прехвърля в системата към фазата Trade-at-Close. Цената на закриващия аукцион е 63 €. Това ще бъде цената за всички сделки по време на Trade-at-Close.
 • Фазата Trade-at-Close започва с неизпълнени поръчки (за които е зададен флаг Trade-at-Close), прехвърлени от закриващия аукцион. Тук се класифицира поръчка „продава“ с лимитирана цена 63€, която е изпълнила изискванията за фазата (цена, равна на цената на закриващия аукцион).
 • Въвежда се лимитирана поръчка „купува“ с цена 64 € и количество 4000 броя акции, за която е зададен флаг Trade-at-Close. Входящата лимитирана поръчка „купува“ се изпълнява срещу лимитираната поръчка „продава“ на цената на закриващия аукцион. Останалите 1000 акции остават в системата с лимитирана цена 63 €.
 • Пазарна поръчка „купува“ с количество 1500, за която е зададен флаг Trade-at-Close, се въвежда в системата. Входящата пазарна поръчка се добавя към съществуващата вече поръчка в системата.
 • Кумулираният размер е 2500, а цената – 63€. Пазарната поръчка за 1500 акции ще бъде определена на второ място по приоритет „време“ за изпълнение в сравнение с предварително въведената лимитирана поръчка. Броят на поръчките е видим в системата.
Ако имате въпроси във връзка с новата фаза на търговия на БФБ, не се колебайте да се обърнете към нашите брокери:

Тел. 02/ 81 000 25 и 02/ 81 000 26

E-mail: brokers@elana.net