ЕЛАНА Трейдинг актуализира тарифата си от 2 март 2020 г.

От 2 март 2020 г. в ЕЛАНА Трейдинг влиза в сила нова Тарифа за услугите на посредника, в която има някои промени на ценовите условия.

Промените са следните:

I. В секция „ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ, ИНДЕКСИ, CFD, ФЮЧЪРСНИ КОНТРАКТИ, ВАЛУТИ, ОПЦИИ И ДРУГИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ – ELANA GLOBAL TRADER ИЛИ ELANA META TRADER“
  • условията за Търговия с валута и CFD на международните финансови пазари чрез платформата FOREX359 вече са налични на https://www.forex359.com
  • На сайта на платформата ELANA Global Trader е добавена Такса Неактивност в размер на 10 EUR или USD, като тя се начислява при липса на отворена позиция или сключена сделка в платформата за период по- голям от 6 месеца. Таксата не се начислява при липса на парично салдо на клиента;
  • На сайта на платформата ELANA Global Trader е добавена Такса за попечителски услуги (Custody fee) в размер на 0,1% на годишна база върху активите (акции и облигации без извънборсови инструменти като FOREX, CFD и др.). Таксата се изчислява на месечна база към последния работен ден на месеца;
II. В секция Други Такси и комисиони
  • Попечителство и съхранение на ценни книжа се променя от 0,05% на 0,1% годишно върху стойността на ценните книжа;
  • Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна институция се променя от 0,25% на 0,50% годишно върху стойността на паричните средства;
III. В секция ТЪРГОВИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ. ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ ИЗВЪН ELANA GLOBAL TRADER
  • Попечителски такси, такси за корпоративни събития и други такси, начислявани по отношение на чуждестранни облигации, акции и други ценни книжа извън ELANA Global Trader се променя на „Според Тарифата на обслужващата банка + надбавка от двайсет процента“
IV. В секция КАСОВИ И БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
  • Превод на парични средства в банкова сметка на клиент – валута BGN се променя на Превод на парични средства в левова банкова сметка на клиент чрез системата БИСЕРА – 1 лв.
  • Добавя се нова секция Превод на парични средства в левова банкова сметка на клиент чрез системата РИНГС – 12 лв.
V. В секция ОПЕРАЦИИ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ ELANA BG TRADER са премахнати референциите към електронната платформа COBOS, която вече не се поддържа от Българска фондова борса
VI. В секция РАЗПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ
  • Отпада секция 2
  • Добавя се нова секция „Други безкасови вноски на суми“ – 1,0% от внесената сума

Тарифата е приета с Протокол № 3 на СД на Дружеството от 19.02.2020 година.

Запознайте се с новата Тарифа, която ще бъде публикувана на сайтовете на ЕЛАНА Трейдинг на 1 март 2020 г.