Софарма с 21% ръст на приходите от продажби, но свита печалба

Софарма

Софарма

Нетните приходи от продажби на Софарма се повишават с 21% на годишна база до 574.5 млн. лв. за първата половина на 2018 г., съобщи investor.bg въз основа на публикувания от дружеството консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 г.

Печалба за полугодието – надолу с 28%

Продажбите на стоки се повишават със 102.5 млн. лв., или 30%, като достигат до 448.5 млн. лв. спрямо 346 млн. лв. през първото полугодие на 2017 г., се уточнява в доклада за дейността на Софарма. Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през първото полугодие на 2018 г. възлиза на 65%, като същите се увеличават с 10% спрямо същия период на 2017 г. Софарма заема 3.5% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 12% от продажбите в натурално изражение. Приходите на групата за Европа възлизат на 33% от общите консолидирани приходи за първото полугодие на 2018 г. и бележат ръст от 56% на годишна база.

На този фон обаче нетната печалба на фармацевтичната компания се свива с 28% до 20.7 млн. лв. спрямо първата половина на 2017 г.

Консолидацията повиши разходите

Разходите за дейността през отчетния период на 2018 г. се увеличават със 108.1 млн. лв., или с 25%, до 547.3 млн. лв. на годишна база. Промяната е следствие на ръст на продажбите и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от групата, увеличение на разходите за външни услуги, персонал и амортизации.

Разходите за персонал (с дял от 11% от общите разходи) нарастват с 11.8 млн. лв., или с 25%, достигайки 59.9 млн. лв. през първо полугодие 2018 г.

Общият ръст на тези разходи се дължи както на повишаването на възнагражденията на наетия персонал, така и на увеличения брой служители в групата като резултат от консолидирането на нови компании (Лековит Сърбия и веригата аптеки Фармстор).

Разходите за външни услуги заемат относителен дял от 7% от разходите за дейността и се увеличават със 7.4 млн. лв., или с 26%, до 35.9 млн. лв. за първото полугодие на 2018 г. спрямо 28.5 млн. лв. за първата половина на миналта година.

Финансовите приходи намаляват с 3 млн. лв., достигайки 2.6 млн. лв. през първата половина на тази година, основно заради свиването на приходи от лихви по просрочени търговски вземания с 0.8 млн. лв. и намаление на нетната печалба от операции с инвестиции в ценни книжа с 2.4 млн. лв.

Страницата за инвеститори на Софарма