Основна информация за предстоящото IPO на Градус АД

ipo

Градус АД, един от най-големите производители на пилешки продукти в България и втори по големина производител на яйца в Европа, се готви да излезе на българската борса като публична компания чрез първично публично предлагане. Планираните дати за предлагането са 18 и 19 юни 2018 г.

Основни параметри на IPO-то

  • Брой предлагани акции: 55 555 556 (от тях 27 777 778 нови акции от увеличение на капитала + 27 777 778 съществуващи акции) + до 6 638 889 свръхразпределени съществуващи акции
  • Ценови диапазон на предлагане: от 1.80 лв. до 2.35 лв. за една акция
  • Очаквана дата на предлагането: 18 и 19 юни 2018 г.
  • Метод на предлагането: IPO аукцион на БФБ
  • Борсов код –  GR6T

Подробна информация за аукциона може да бъде намерена на сайта на БФБ, както и в Проспекта за публично предлагане (т. 17 Условия на предлагането, стр. 234 от Проспекта);

  • Минимален брой акции за успешно IPO: 36 111 112 (18 055 556 нови акции + 18 055 556 съществуващи акции)

Как се участва в IPO-то

Всички клиенти на ЕЛАНА Трейдинг ще могат да участват в IPO-то както чрез платформата ELANA BG Trader, така и чрез подаване на поръчки „на гише“, по телефон или мейл;

Какво представлява IPO аукционът

Pre-trade фаза

От 9.30 часа, като същата ще продължи до 12.00 часа. По време на pre-trade фазата могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”.

Call фаза

Провежда се от 12.00 до 16.00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. Могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”. Въвеждане на поръчките за покупка от участниците в рамките на предварително обявения ценови диапазон. Ако бъде въведена лимитирана поръчка за покупка на цена извън този диапазон, то тя няма да бъде зачетена като валидна. Всеки участник може да въвежда в търговската система неограничен брой лимитирани и пазарни поръчки. Всеки участник вижда само своите поръчки и има възможност да редактира параметрите им по време на Call фазата.

Freeze фаза

Започва от 16.00 часа. Прекратяване на процеса на въвеждане на поръчки за покупка. По време на тази фаза не се допуска въвеждане на поръчки от страна на пазарните участници. Поръчката „продава“ на Водещия Мениджър се въвежда служебно от БФБ с параметрите, определени от Водещия мениджър. В началото на freeze фазата всички поръчки, които са извън ценовия диапазон – 1.80-2.35 лева, ще бъдат служебно изтрити от борсата.

Фаза за определяне на цената

Всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която се определя на принципа на най-големия изпълним обем и най-малък излишък в ценовия диапазон от 1.80 – 2.35 лв., определен с условията на първично публично предлагане в проспекта на емитента. Всички поръчки „купува“ за деня се удовлетворяват на една и съща цена – Цена на Аукциона.

Suspended фаза

След края на freeze фазата всички неудовлетворени поръчки ще бъдат изтрити (неизпълнени поръчки “купува” от първия ден от аукциона не се прехвърлят за следващия ден). Финансовият инструмент ще премине във фаза end-trade.

Подробна информация от БФБ

Как ще бъдат предложени акциите в аукционите

Акциите ще бъдат предлагани за продажба чрез отделни IPO аукциони в продължение на две търговски сесии.

Схемата на предлагане ще бъде:

  • Аукцион Ден 1 (очаквана дата 18 юни 2018 г.) Предлагани акции – 55 555 556 броя (27 777 778 бр. Нови и 27 777 778 бр. Съществуващи) ще бъдат въведени с поръчки продава във Freeze фаза, служебно от БФБ на посочена от Водещия Мениджър цена, съобразена с ценовия диапазон, определен в този проспект. Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от Временната емисия, които след вписване на увеличението, съответно дерегистрацията й, ще се преобразуват в равен брой Нови и Съществуващи акции съгласно процедурите на Централен Депозитар АД.
  • Аукцион Ден 2 (очаквана дата 19 юни 2018 г.) Предлагани акции – Остатъкът непродадени акции от първоначалния пакет ще бъде въведен с поръчки продава във Freeze фаза, служебно от БФБ на посочена от Водещия Мениджър цена, съобразена с ценовия диапазон, определен в проспекта. При изчерпване на количеството предлагани Нови и Съществуващи акции и наличие на силен инвестиционен интерес, Водещият Мениджър може да предложи допълнително до 6 638 888 Свръхразпределени Акции съгласно Допълнително Споразумение към Договора за продажба на Съществуващи Акции. Свръхразпределените акции ще бъдат предложени в рамките и при параметрите, включително срока, на гореописания механизъм на предлагане през втория аукционен ден след оповестяване чрез борсовия бюлетин Ще бъде направено своевременно изрично уведомление за свръхразпределението по надлежния ред.

Какви видове поръчки може да се въвеждат:

Могат да бъдат подавани два вида поръчки – лимитирана и пазарна:

  • Лимитирана поръчка е поръчката за записване (покупка) на акции по зададени в нея единична цена и брой акции. С подаването на Лимитирана Поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона Цена на предлагането, в случай че тази Цена е по-ниска или равна от подадената от него цена. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично.
  • Пазарна е поръчката за записване на акции, която съдържа само общ брой акции. С подаването на Пазарна Поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона Цена на предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с предимство.

Анализ на Градус АД

Гледайте запис от онлайн семинар за анализ на инвестицията в Градус АД

Ако имате въпроси, ползвайте онлайн чата на сайта или звъннете на 02/ 81 000 20, имейл trading@elana.net!