Софарма с рекордни приходи от над 1 млрд лв. за 2017 г.

Софарма

Софарма

Рекордни приходи от продажби отбелязва водещата фармацевтична компания Софарма в консолидираните отчети за 2017 г., за които пише investor.bg. Приходите от продажби на компанията бележат ръст от 16%, достигайки 1,016 млрд. лв. през 2017 г. спрямо 877,1 млн. лв. през 2016 г. Това е рекорден резултат за дружеството.

Продажбите на стоки се повишават с 18%, като достигат до 763,7 млн. лв. Продажбите на готова продукция бележат ръст от 9% до 252,4, млн. лв.

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през 2017 г. възлиза на 68%, като същите се увеличават с 9% спрямо 2016 г. Софарма заема 4 % от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 13% от продажбите в натурално изражение.

Приходите на Групата за Европа възлизат на 30% от общите консолидирани приходи за 2017 г. и бележат ръст от 39% спрямо 2016 г.

18 ръст на EBITDA

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 18%, като през 2017 г. тя е в размер на 86,6 млн. лв. в сравнение със 73,7 млн. лв. през 2016 г., показва консолидираният отчет на фармацевтичната компания за четвъртото тримесечие на 2017 г. Главните причини за този ръст е стабилизацията на икономическата среда в основните износни пазари и оптимизацията на оперативната дейност на Групата. Печалбата от оперативна дейност се увеличава с 25%, достигайки 56,3 млн. лв. през 2017 г.

Все пак нетната печалба на Софарма се свива с 16% до 46,1 млн. лв. през 2017 г., като двете основни причини за това намаление са отразените през 2016 г. печалба от продажбата на цялото участие на Групата в сръбското дружество „Иванчич синове“, както и печалбата от придобиването на асоциираното дружество „Доверие Обединен Холдинг АД“.

Разходите през 2017 г.

Разходите за дейността се увеличават с 15% до 964,5 млн. лв. Промяната е следствие на ръст на продажбите и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от групата, увеличение на разходите за материали, външни услуги, персонал и амортизации. Разходите за материали (с дял 10%) се увеличават с 11% до 92 млн. лв. Разходите за основни материали се увеличават с 10%, като най-съществено влияние се отчита при разходите за опаковъчни материали, течни и твърди химикали и билки, които се увеличават съответно с 4,6 млн. лв., 1,7 млн. лв. и 1,3 млн. лв.

Общите активи нарастват с 14% до 980,1 млн. лв. към 31.12.2017 г., като това е следствие от увеличение както на нетекущите, така и на текущите активи. Нетекущите активи се увеличават с 13%, което се дължи най-вече на увеличение на нематериалните активи с 28,7 млн. лв., на репутацията с 12 млн. лв. и на дългосрочните вземания от свързани предприятия с 10,6 млн. лв.

Намаление регистрират имоти, машини и оборудване с 3,5 млн. лв. в частта на земя и сгради, машини, съоръжения и оборудване и други. Увеличението при нематериалните активи се дължи на увеличение на права върху интелектуална собственост с 28,2 млн. лв. Текущите активи се увеличават с 15%, до 511,1 млн. лв., основно в частта на материални запаси с 45,8 млн. лв. и търговски вземания с 19,5 млн. лв.

До края на 2018 година се очаква да бъдат внедрени от 3 до 6 нови лекарствени продукта.

Източник: investor.bg