Акционерите на ЕЛАНА Агрокредит ще проведат ОСА на 15 март

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит публикува покана и документи за Годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15 март 2018 г. от 10 ч. на адреса на централния офис на дружеството. Ако не се събере необходимият кворум, събранието ще се проведе на 29 март 2018 г. от 10 ч.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.03.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.02.2018 г.

Дневен ред за ОСА на ЕЛАНА Агрокредит

Според документите за предстоящото ОСА, дружеството планира да разпредели 1.623 млн. лв. като дивидент, което представлява по устав 90% от печалбата за 2017 г., която е 1.802 млн. лв. Сума в размер на 180.3 хил. лв. ще бъде отделена за попълване на Фонд „Резервен“.

Брутният дивидент на една акция за акционерите на ЕЛАНА Агрокредит е в размер на 0.0858 лв. Изчислено към днешните пазарни цени акционерите ще имат годишна дивидентна доходност от 6.4%.

Документите за ОСА са публикувани на сайта на ЕЛАНА Агрокредит

Резултати 2017 г.

От началото на дейността до края на декември 2017 г. дружеството е инвестирало над 60.2 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя. През декември само са финансирани сделки на стойност 838 765.17 лв. Отделно от това от началото на стопанската 2017/2018 г. компанията е предоставила на свои лизингополучатели кредити за оборотни средства на стойност над 8.423 млн. лв.

С новоотпуснатите кредити се постига поставената от дружеството цел да увеличи кредитирането с 50% спрямо предишната стопанска година.

Събираемостта на дълговете продължава да е висока и през 2017 г., като последните данни показват ниво от над 97.7% от дължимите падежирали вноски през изминалата година.