От 13 до 21 декември е търговията с права за записване на облигации на Монбат

Монбат

Монбат

На 13 декември 2017 г. започва търговията на БФБ с правата за придобиване на облигации от емисията на Монбат. Борсовият код е 5MBM. Търговията с правата ще продължи до 21 декември 2017 г. Правата се търгуват на регулирания пазар на „БФБ-София“ АД, основен пазар, сегмент за права.

Настоящите акционери на Монбат имат право да придобият облигации от предлаганата емисия на компанията, като те могат да съответстват на техния дял в капитала й.

Една конвертируема облигация може да бъде записана срещу упражняването на 1 300 права.

Акционерите, които желаят да упражнят правата си, могат да подадат заявка за записване на облигации до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.

Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат облигации от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата – 28 декември 2017 г.

Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник (ИП), по чиято сметка в ЦД са регистрирани правата. Всяко лице, закупило права в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата.

Неупражнените права ще се предложат за продажба на явен аукцион, организиран от „БФБ – София“ АД, на 5 януари 2018 г.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за записване на облигации.

Облигации от предлаганата емисия на Монбат може да се записват до 19 януари 2018 г.

Всичко за облигационната емисия на Монбат