Стартира публичното предлагане на облигации на Монбат

Монбат

Монбат

На 5 декември 2017 г. е обявено началото на публичното предлагане на емисия конвертируеми, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, поименни облигации на Монбат с обща номинална стойност на облигационния заем до 30 млн. евро. Номиналната и емисионната стойност на една облигация е 1 000 евро. Срокът на облигационния заем е 7 години с плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база.

Права на записване за облигации на Монбат

Настоящите акционери на Монбат имат право да придобият облигации от предлаганата емисия, съответстващи на техния дял в капитала на емитента. С цел да се обезпечи предимството на настоящите акционери, в тяхна полза се издават права. Акционерите, които желаят да упражнят правата си, могат да подадат заявка за записване на облигации до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат облигации от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Правата се търгуват на регулирания пазар на „БФБ – София“ АД, основен пазар, сегмент за права. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в Централен депозитар са регистрирани правата. Всяко лице, закупило права в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата. Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата, се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от „БФБ – София“ АД. Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за записване на облигации.

Една конвертируема облигация може да бъде записана срещу упражняването на 1 300 права.

Срокове за облигации на Монбат

От 13 декември 2017 г. е планирано да започне търговията с права на Българска фондова борса, като това е началната дата за записване на облигации. Права ще се търгуват до 21 декември, като до 28 декември е срокът за прехвърляне на права. На 5 януари 2018 г. е планиран аукцион за неизползваните права. Облигации ще се записват до 19 януари 2018 г., като това е и крайният срок на заплащането им от инвеститорите.

Всички документи по публичното предлагане на облигационната емисия на Монбат от ЕЛАНА Трейдинг

Всички документи от Монбат