КФН одобри проспекта на Монбат за издаване на конвертируеми облигации

Монбат

Монбат

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от Монбат, става ясно от решенията на регулатора от провелото се на 21 ноември заседание, цитирани от investor.bg.

Инвестиционният посредник, който отговаря за емисията, е ЕЛАНА Трейдинг.

Параметри на емисията облигации на Монбат

Емисията е в размер на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации.

Те са с базов актив обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 000 евро за облигация, с плаваща лихва, образувана от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база, платима на 6-месечен период.

Изплащането на главницата е на три вноски: в края на 5-тата, 6-тата и 7-та година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране, погашенията на главницата ще бъдат изчислявани на база на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане по главницата, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране.

Минималният размер за успех на емисията е 15 млн. евро.

Какво ще финансира настоящата емисия корпоративни конвертируеми облигации?

1. Придобиването на контрол върху предприятие за преработка на отпадни (скрап) акумулатори в Италия – Piombifera Italiana и осигуряване на растеж на груповия синергиен ефект върху консолидирания марж на емитента. Piombifera Italiana е една от трите най-големи рециклиращи компании в Италия. Производствените мощности са разположени в богат на скрап батерии район, осигуряващ силна пазарна позиция. Тя притежава лиценз за значителен обем на преработка на скрап батерии и е част от международната организация на рециклиращите компании COBAT. Членството в COBAT дава право за закупуване на достатъчна като размер годишна квота от отпадни акумулатори. Това придобиване ще подпомогне в значителна степен дейността на рециклиращите предприятия от групата на МОНБАТ АД в България, Румъния и Сърбия.

2. Придобиване на контрол на “L’Accumulateur Tunisien Assad” (ASSAD). Assad e вертикално интегрирана група за производство на оловно-цинкови батерии, оперираща в Северна Африка с високо рентабилни резултати. Прогнозите за финансовите резултати за 2017 г. са печалба преди лихва, данъци и амортизация (EBITDA)- 7, 4 млн. евро; приходи – 39,8 млн. евро; съотношение EBITDA към приходи (марж) – 19%. ASSAD притежава производствени мощности в Тунис и Алжир с капацитет 1,5 милионна батерии годишно. Дружеството притежава значителен пазарен дял на локалния продуктов бранд в Тунис – 41% и значим потенциал за проникване на пазарите в Алжир и Либия, достигащ 15%, както и рециклиращи мощности в Тунис и 12 търговски филиала в региона.

3. Придобиване на компании с цел фокусирана продуктова диверсификация в производството на литиево-йонни батерии. Това ще се осъществи чрез контрол върху компаниите GAIA Akkumulatorenwerke GmbH (“Гая”) и EAS Germany GmbH (“EAS”). Гая е създадена през 1996 г. и е една от водещите в Германия компании за литиево-йонна технология; EAS е основана през 2011 г. като джойнт-венчър между Gaia и Enersys/Hawker GmbH. Компанията е фокусирана върху производството на клетки и развитие на технологии с високо качество, големи цилиндрични клетки с висока мощност за хибридни електрически влакове и приложения в тежката и отбранителната индустрия.

Планове за разрастване

Финансирането е част от плановете на икономическата група за разрастване, представени пред инвеститори през септември 2017 г. Монбат планира да утрои печалбата си преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) си печалба в следващите пет години, с което тя ще достигне 69.8 млн. евро.

Растежът, който компанията вижда, идва от няколко направления. Едно от тях е разширяване на обема на сегашния бизнес за производство на акумулатори и експанзия на пазарите в Африка, Русия и Азия. В момента компанията има заводи в България, Румъния и Сърбия и изнася производството си в 64 страни. Част от дейността й е и рециклирането на акумулаторните батерии, от които извлича част от основния си ресурс – оловото.

Проспектът е публикуван на сайта на ЕЛАНА Трейдинг

Още от представянето на бизнес плановете на Монбат

Анализи на публичните компании от ЕЛАНА Трейдинг