ЕЛАНА Трейдинг е посредник по облигационна емисия на Монбат

Монбат

Монбат

На 10 октомври 2017 г. Съветът на директорите на Монбат АД взе решение за издаване на конвертируеми облигации с размер до 30 млн. евро, като избра за посредник по емисията ЕЛАНА Трейдинг.

Параметри на тази облигационна емисия

Средствата от настоящата облигационна емисия ще се използват за придобиване на нетекущи финансови активи, вероятно планираните покупки на завод за акумулатори в Тунис и рециклиращи мощности в Италия. Минималният размер за успех на емисията е 15 млн. евро.

Срокът на конверитуремите облигации е определен на 7 години, лихвата EURIBOR + 3%, но не по-малко от 3%. Главницата ще се погасява частично на 5-тата година (20%), 6-тата година (30%) и седмата (50%).

Конвертирането може да се извърши на 3 момента от живота на облигацията. Облигациите ще бъдат заменени за акции при цена, равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на Монбат АД за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.

На 48-мия месец от живота на облигацията може да бъде конвертиран 100% от размера й, на 66-ия месец 80%, и на 78-ия само 50%.

За да се издадат конвертируемите облигации, ще бъде издаден проспект, който трябва да бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Срещу всяка от сега съществуващите акции ще бъде издадено едно право, а 1 300 права ще дават възможност за записването на една акция.

Планира се тази облигационна емисия да бъде регистрирана за търговия на пода на Българска фондова борса – София.

Решение на ОСА на Монбат АД

На последното общо събрание акционерите на Монбат чрез промяна в Устава на дружеството на Съвета на директорите бяха дадени правомощия да приема решения за емитиране на корпоративни облигации за инвестиционните нуждите на компанията, без за това да е необходима изрична делегация от страна на Общото събрание, съобщи investor.bg.

Акциите на Монбат АД поскъпват с 38,89% за последните 12 месеца до 11 лв. за акция и 429 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,2828 лв. на акция.

Вижте интервю с председателя на СД на Монбат Атанас Бобоков в Bloomberg TV България