Приеха промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа

Народното събрание прие на второ четене на 19 юли 2017 г. проекта за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), внесен от представителите на ГЕРБ Делян Добрев и Данаил Кирилов. Предложените промени са насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност на пазара и защита на интересите на инвеститорите, облекчаване на административната тежест за публичните дружества и емитентите на ценни книжа, пише investor.bg.

Новото в Закона за публично предлагане на ценни книжа

Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа са изготвени в съответствие с приетата през 2016 г. Стратегия за развитие на капиталовия пазар и в консултация с всички институции и организации на индустрията.

Законопроектът предвижда намаляване на срока за разглеждане и произнасяне на Комисията за финансов надзор по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти, които нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар.

Включват се още промени в уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар, както и в уредбата на публичните дружества. Предвижда се съкращаване на сроковете в производството по допускане на търговия на регулиран пазар.

Измененията са насочени още към по-ефективни надзорни действия по отношение на лицата, които предоставят инвестиционни услуги без лиценз, като се увеличат минималният и максималният размер на санкциите.

Най-важните промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа

Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“, ЕЛАНА Трейдинг

Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа са планирани като част от изпълнението на приетата миналата година Стратегия за развитие на капиталовия пазар. Тази стратегия беше разработена от представители на целия сектор заедно с регулатора. В изпълнението й участват не само институциите, а и представители на инвестиционната общност.

Някои от важните предпоставки за тласък на развитието на капиталовия пазар са промените, които се въвеждат вследствие на прилагане на европейска директива, която улеснява достъпа до пазара за малкия и средния бизнес. Измененията и допълненията ще позволят на малки фирми да търсят капитал до 1 млн. евро с по-олекотена процедура от настоящата за публично предлагане. При сегашните условия провеждането на първично публично предлагане е доста сложен процес за една малка компания. Тези промени в регулацията пък ще създадат и основата за планирания от „БФБ-София“ сегмент за малки и средни предприятия (МСП).

Важно отражение върху ликвидността на пазара ще даде и новата възможност за разпределяне на шестмесечни дивиденти. Това ще зарадва малките инвеститори, защото те ще виждат по-бързо възвръщаемост от направената инвестиция. От друга страна, една част от тези средства ще се върнат на пазара като нови инвестиции.

Не на последно място, за пазара е важно, че пенсионните дружества вече ще могат да инвестират в първично публично предлагане. Надяваме се, че това ще добави още един стимул към появата на нови компании на борсата.

(Използвани са отговори, публикувани във в. Банкер)

Вижте анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг