БФБ предлага промени в правилата за изчисляване на своите индекси

Снимка: Bloomberg TV България

Снимка: Bloomberg TV България

Българската фондова борса обяви своите предложения за промени в правилата за изчисляване на местните индекси, като ги поставя на обществено обсъждане до края на май 2017 г. Това стана ясно от официално съобщение до медиите от борсовия оператор, цитирано в investor.bg.
Мотивите на ръководството са чрез промените да гарантират пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите.

Какви са промените на българските индекси

Основните редакции, които се предлагат, са по отношение на процедурите при обработването на корпоративни събития, обръща внимание investor.bg.

Корпоративните събития могат да доведат до промяна в единичната пазарна цена и/или в броя акции в съответната емисия, съответно на пазарната й капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута й. От своя страна, те имат отношение както към изчислението на отделните индекси, така и към процеса на селекция на емисии при редовни и извънредни ребалансирания на индексите.

В тази връзка е важно инвеститорите да знаят какви са процедурите при обработване на отделните корпоративни събития, се казва в съобщението. С цел коректно определяне на базата и изчисление на индексите на БФБ-София подробно са описани стъпките при всяко едно от обработваните събития, като е уточнено кога и по какъв начин се извършват промени в единичната пазарна цена и/или в броя на акциите в емисията.

В подробно изложените мотиви за промените се отбелязва, че при обработването на корпоративни събития, с изключение на разпределение на дивидент в акции, основният източник на информация ще бъде Централен депозитар, тъй като в него се поддържа актуалният регистър за всички емисии, допуснати до търговия на борсата.

БФБ-София предлага също да бъдат направени промени в допълнителните разпоредби на правилата по отношение на дефиницията за фрий-флоут и фрий-флоут коефициент.

Как ще се селектират компаниите в SOFIX

Нов момент има и в селектирането на компаниите, които влизат в индекса SOFIX. Предвиждат се промени в критериите и начина на ранкиране на емисиите от SOFIX. Промяната в методологията на изчисляване на SOFIX е в изискването всяка от 15-те емисии акции да има пазарна стойност на фрий-флоута не по-малка от 5 млн. лв., като сега прагът е 10 млн. лв.

В допълнение се предлага въвеждането на нов критерий за наличен спред между цените „купува“ и „продава“ при тест в размер на 10 хил. лв. в не по-малко от 68,27% (доверителен интервал в размер на едно стандартно отклонение, two-tail test) от наблюденията.

По отношение на селектирането на компании се предлага ранкирането да се извършва по следните четири критерия: пазарна стойност на фрий-флоута, брой сделки за последните 6 месеца, медиана на седмичния оборот за последните 6 месеца и средноаритметична стойност на спреда при изпълнени поръчки „купува“ на стойност 20 хил. лв. и поръчки „продава“ на стойност 20 хил. лв. за последните 6 месеца.

Всички тези критерии ще имат еднаква тежест. По този начин борсата счита, че ще се даде възможност в индекса да влизат компании както с висока пазарна капитализация на фрий-флоута, така и с висока активна и пасивна ликвидност за всеки период на редовно ребалансиране.

Публично обсъждане

Борсовият оператор вече е изпратил на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар по темата.