Възможност за еврофинансиране на подготовка на IPO на МСП

ipo

На 15 юни 2016 г. бе отворена процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в която е предвидена възможност за малки и средни предприятия, които се подготвят за листване чрез увеличение на капитала на Българска фондова борса или на друга борса в чужбина, да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ, с която да се покрият разходи по разработването на проспект, такси към институциите, информационни материали и срещи за представяне пред инвеститори в България и чужбина. Тези разходи не могат да надвишават 50 000 лв., ако представянето се извършва в България, и 70 000 лв., ако е в чужбина. Желаещите да подадат проект за финансиране на тези дейности трябва да включват и някоя от другите дейности като внедряване на системи за управление на бизнеса, сертифициране по международни стандарти и въвеждане на добри производствени практики. Цялостната безвъзмездна финансова помощ може да достигне 391 166 лева, които трябва да покриват до 70% от разходите по проекта, но дейностите за представяне и участие на капиталовите пазари не могат да получат повече от 25% от общия грант.

Изискванията към кандидатите са да са микро, малки или средни предприятия, които имат история от 3 завършени финансови години. Кандидатите следва да принадлежат към следните допустими икономически категории: всички производители с изключение на селскостопанските, които получават финансиране по Програма за развитие на селските райони; издателства, медии и продуцентски фирми, ИТ сектор и телекомуникации.

Успешно първично публично предлагане (IPO) с реализиран минимален праг на емисията е също необходимо условие за получаване на финансиране по програмата. Публичното предлагане следва да се реализира за срок от 18 месеца като след неговия евентуален успех кандидатите имат задължението да останат публични дружества в продължение на минимум 3 години.

Предимства при оценката на проектите имат фирми, които не са кандидатствали никога досега по програмата за бизнеса, и развиват бизнеса си в Северозападен район на планиране.

Крайният срок за подаване на проекти е 15 август 2016 г. Проектите се приемат само по електронен път, за което е необходим електронен подпис.

Подробни условия за кандидатстване