Облигационната емисия на ЕЛАНА Финансов Холдинг е допусната за търговия на БФБ от 22 юни 16

На 22 юни 2016 г. стартира търговията на Българска фондова борса с облигационната емисия на ЕЛАНА Финансов Холдинг с борсов код 229E.

Тя е 4-годишна и беше емитирана на 2 декември 2015 г. с емисионна стойност 1 млн. евро, разпределени в 1000 облигации. Книжата са с фиксирана годишна лихва от 5.5%. Средствата са набрани чрез първично частно предлагане. На 25 май 2016 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Българска фондова борса.

Емисията е с ISIN код BG2100016158.

Подробна информация за емисията