ЕЛАНА Агрокредит получи финансиране от 10 млн. лв. за инвестиции в договори за земя

През април 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит сключи нови договори за кредити със Societe Generale – Експресбанк, които осигуряват финансиране за договори за финансов лизинг върху земеделска земя на обща стойност 10 млн. лв.

Единият договор е за револвиращ кредит в размер на 2 млн. лв., който трябва да се погаси до 30 април 2017 г. Лихвените условия са едномесечен SOFIBOR увеличен с надбавка от 2.5% на година. Вторият договор е за кредит за инвестиции на стойност 10 млн. лв., като той трябва да се погаси до 31 декември 2017 г. Номиналната лихва е в размер на едномесечен SOFIBOR, увеличен с надбавка от 2.75% на година.

Условието на кредитирането е, че размерът на усвоените главници не може да надвишава 10 млн. лв.

Устойчиво партньорство

ЕЛАНА Агрокредит получи първото си дългово финансиране от Societe Generale – Експресбанк през 2014 г. Стойността на главницата на този кредит беше 4.5 млн. лв. и той беше напълно погасен през юли 2015 г. Другите източници на финансиране на дейността на компанията са двете проведени увеличения на капитала и дългово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Близо 30 млн. лв. вложени в покупки на земя от земеделци

От началото на дейността през средата на 2013 г. до края на март 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 29.5 млн. лв. в договори за финансов лизинг със земеделци, които са пожелали да купят земята, която обработват. Размерът на отпуснатите оборотни кредити на същите земеделци възлиза на 2.5 млн. лв. Общият брой на получилите финансиране от лизинговата компания е 254 души, като планът е те да надскочат 300 в края на 2016 г.

На борсата

Акциите на ЕЛАНА Агрокредит поскъпнаха със 7.6% от началото на годината до 19 април 2016 г., когато цената беше 1.14 лв.  През март цената на акциите е варирала от 1.09 лв. до 1.13 лв.  по данни на БФБ.

Документи

Бюлетин на инвеститора