Нетната печалба на Софарма за 2022 г. надолу с 15%

Софарма

Софарма

Водещият фармацевтичен производител и дистрибутор – Софарма, регистрира забавяне на нетната печалба с 15% на годишна база до 77,9 млн. лв. Това се дължи основно на придобиването и освобождаването от дъщерни дружества в размер на 36,1 млн. лв., както и на начислените през 2022 г. обезценки на нетекущи активи в размер на 20,8 млн. лв.
Приходите за 2022 г. са нараснали с 3,7% на годишна база, но без да се отчита деконсолидацията на дъщерните дружества в Латвия и Беларус, ръстът на продажбите е 10% на годишна база. EBITDA възлиза на 141,6 милиона лева или 21-процентово повишение в сравнение със 116,7 милиона лева през 2021 г. Отново, коригирана с деконсолидацията на дъщерните дружества в Латвия и Беларус, EBITDA е нараснала с 25% на годишна база – фактори за коригирания растеж са увеличението на продажбите и в двата бизнес сегмента, както и доброто управление на оперативните разходи. EBIT достига до 89,6 млн. лв. или ръст от 41% на годишна база.
По отношение на разходите, материалите са близо 100 млн. лв. за периода, поради нарастващите разходи за вещества, ток и отопление. Разходите за персонал намаляват с 2,4 млн. лв. до 147,6 млн. лв. в резултат на намалението на общата численост на персонала в групата – 4 764 работници и служители при 5 507 за 2021 г., основно поради продажбата на латвийския и беларуския бизнес на края на 2021 г.