Печалбите на Софарма за 2021 г. са скочили четирикратно

Софарма

Софарма

Общите консолидирани приходи на Софарма (SFA) за 2021 г. нараснаха с 14.1% на годишна база до 1.66 млрд. лв. Ръстът на продажбите на готова продукция в България е 9.4% на годишна база. Според IQVIA Софарма заема 1-во място на родния пазар (10.5% дял) по количество продадена готова продукция и 8-мо място (2.84% дял) по стойност на продажбите на готова продукция.

По отношение на износа, продажбите на готова продукция в Украйна скочиха със 7.1% на годишна база; с 25.5% в Балтийските държави; с 47.8% в Сърбия; с 27.8% в Узбекистан; и с 3% в Кавказкия регион, Беларус и Молдова. В Русия обаче продажбите на готова продукция намаляват със 7.4% на годишна база, докато спадът в Казахстан е 4.4%; 0.5% в Полша и 19.1% във Виетнам.

Консолидираните разходи на Софарма нарастват с по-бавни темпове от приходите – с 10% на годишна база до 1.573 млрд. лв. Ръстът е главно заради по-високи разходи за персонал и амортизация в следствие на придобиването на нови аптеки от края на 2020 г. Нетните финансови разходи възлизат на 5.1 млн. лв. поради нетната загуба от курсови разлики по заеми и лизингови договори в чуждестранна валута в резултат на обезценяването на беларуската рубла и ефекта ѝ върху дълговата експозиция в евро и долари на дъщерните дружества на Групата в Беларус.

Нетната печалба през 2021 г. отбеляза впечатляващ ръст от около 4х на годишна база до 93.7 млн. лв., или 0.73 лв. печалба на акция (EPS). Междувременно рентабилността се е увеличила повече от три пъти – нетният марж добавя 4.08 п.п. на годишна база до 5.84%. В момента компанията се търгува при P/E от 5.84.

Резултати за 2022 г.

Междувременно Софарма отчита силен ръст през изминалите месеци на 2022 г., като неконсолидираните приходи само за февруари нараснаха със 71% на годишна база след внушителния скок от 72% на годишна база в износа и 69% на годишна база на продажбите в България. Комбинираните приходи за януари-февруари 2022 г. се покачват с 62% на годишна база при ръст на вътрешните продажби от 148% и 22% за външните пазари.

Инвестирайте в акции на БФБ с ELANA BG Trader