IPO-то на Инфинити Капитал ще се състои на 18 и 19 октомври 2021 г.

Инфинити Капитал

Инфинити Капитал

На 4 октомври 2021 г. Комитетът по управление на пазар beam на БФБ одобр документите за първичното публично предлагане на Инфинити Капитал.

Предлагането ще се проведе чрез IPO аукцион на 18 и 19 октомври 2021 г.

Ще бъдат предложени до 3 625 000 броя акции с емисионна стойност 1.60 лв. за акция.

Предлагането ще е успешно при записани минимум 612 500 акции.

В рамките на първата търговска сесия на 18 октомври ще бъдат предложени 1 000 000 акции от предлагането на фиксирана цена от 1.60 лв. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции в рамките на аукциона. При изчерпване на предложеното количество, във втората търговска сесия на 19 октомври могат да бъдат предложени още до 2 625 000 акции с емисионна цена 1.60 лв.

Поръчки за покупка на акции се подават от 6 октомври 2021 г. в инвестиционни центрове ЕЛАНА. Има възможност и за подаване на поръчки по телефон на 02/ 81 000 26 и 26, и на имейл brokers@elana.net.

Поръчки за покупка ще могат да се подават и през електронната платформа ELANA BG Trader непосредствено след добавянето на емисията в XETRA T7, което очакваме да се случи в рамките на следващите два-три дни.

Обръщаме внимание, че това ще е първото IPO на ΒΕΑΜ сегмента, при което удовлетворяването на поръчките в случай, че търсенето надвишава предлагането ще се извършва по метода на най-големия остатък. Това означава, че в хипотеза на презаписване, акциите ще бъдат разпределени пропорционално на обемите на поръчките независимо от вида на поръчката (лимитирана или пазарна) или времето на подаването ѝ. Времето на подаване ще има значение единствено при разпределение на остатъците, като при две поръчки с еднакъв остатък с приоритет ще бъде удовлетворена поръчката с по-ранен час. Очакваме това да доведе до по-пълно изпълнение на по-ранно подадените поръчки в сравнение с по- късните само с една акция, следователно времето на въвеждане няма да има съществено значение.

Ще могат да се подават пазарни и лимитирани поръчки.

При презаписване всички поръчки ще бъдат удовлетворени частично и с еднакъв процент.

Правилата на пазар за растеж на МСП BEAM на сайта на БФБ

Методът на най-големия остатък за IPO Аукцион на Пазар BEAM е описан тук (pdf)