Телелинк Бизнес Сървисис с нов транш на публично предлагане на до 7% от акциите си между 8 и 15 юни 2021

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

След успешните два транша от продажбата на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп АД), проведени през 2020 г., от 8 юни до 15 юни 2021 г. продаващите акционери ще предложат на Българска фондова борса (БФБ) нов пакет от до 875 000 броя съществуващи акции, представляващи до 7% от капитала на дружеството. Цената на предлагане от 13.50 лв. за акция е съобразена с ангажимента на продаващите акционери да не продават на цена по-ниска от 8.5 х EBITDA – Нетен дълг.

Инвестиционният посредник, който обслужва предлагането, е ЕЛАНА Трейдинг.

При успешно реализиране на този трети транш продаващите акционери ще са пласирали 21% от планираните 30% от капитала на дружеството през БФБ.

Устойчив ръст през първото тримесечие на 2021 г.

За първото тримесечие на 2021 г. дружеството отчита 11% консолидиран ръст на приходите, 40% на нетната печалба и 36% на EBITDA спрямо аналогичния период на 2020 г.

Основен принос за този ръст имат местните продажби в България и Северна Македония и технологичните групи Хибридни облачни решения и Модерно работно място, където ТБС Груп реализира най-големите си проекти за периода.

В стойностно изражение, консолидираните приходи за периода достигат 40,857 хил. лв., а нетната печалба и EBITDA – съответно 4,969 хил. лв. и 6,370 хил. лв. при подобряващи се коефициенти на рентабилност от съответно 12.2% и 15.6%.

Съгласно оповестените в края на м. април одитирани консолидирани отчети, ТБС Груп завършва 2020 г. с приходи от 135,495 хил. лв., нетна печалба от 12,600 хил. лв. и нормализирана EBITDA от 17,390 хил. лв., постигайки съответни ръстове от 23%, 55% и 47% спрямо предходната 2019 г.

На 2 юни 2021 г., по време на дигитално събитие за инвеститори, ръководството на ТБС Груп ще представи подробно финансовите резултати за първото тримесечие на текущата година, както и ще е налично за въпроси свързани с компанията.

Прогнози за развитието на компанията до 2025 г.

В духа на добрите практики на публичните компании, през март 2021 г. ТБС Груп представи очакванията си за развитието на бизнеса за периода 2021 – 2025 г. Прогнозите са за удвояване на резултатите до 2025 г., като годишния ръст на приходите и нетната печалба за 2021 г. се очаква да бъде съответно 27% и 16%. Прогнозите се базират на очакван органичен растеж, като се обмисля и възможността за придобивания с цел разширяване на продуктови области и географски региони.

Една година успешна история като публична компания

Публичното предлагане на ТБС Груп АД стартира преди точно една година, като продаващите акционери реализират на първи транш 7.86% от капитала на дружеството по цена от 7.60 лв. за акция. Заедно с продажбата на още 6.14% по цена от 11.10 лв. за акция на проведения втори транш, през 2020 г. са реализирани общо 14% от съществуващия капитал на дружеството.

Компанията привлече както индивидуални, така и институционални инвеститори, като за първи път от 10 години на българския фондов пазар влезе голям чуждестранен финансов инвеститор – базираният в Лондон фонд Utilico Emerging Markets Trust plc.

От март 2021 г. ТБС Груп вече е в състава на основния индекс SOFIX и се нарежда сред най-ликвидните и големи дружества на БФБ.

Последователност в дивидентната политика

На база междинен шестмесечен отчет към 30.06.2020 г., през октомври 2020 г. бяха изплатени дивиденти в размер на 6.2 млн. лв., представляващи 76% от консолидираната нетна печалба на групата за 2019 г.

Дружеството планира да предложи разпределение на дивидент през втората половина на годината на база междинни резултати на ТБС Груп АД за първото шестмесечие на 2021 г. (аналогично на процеса, осъществен през 2020 г.). При определяне размера на дивидента, наред с други показатели на Групата ще се вземат предвид неразпределената печалба за 2020 г. в размер на 678 хил. лв., както и консолидираната нетна печалба за 2020 г. в размер на 12,600 хил. лв.

Допълнителна информация за дружеството и предлагането

Страница за инвеститори: tbs.tech/investors

Страница за инвеститори: telelink.elana.net

Регистрация за събитие „Financial Overview Q1/2021”

Детайлна информация относно третия транш на предлагането ще бъде налична в актуализираната Процедура за предлагането, одобрена от Продаващите акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов и „ЕЛАНА Трейдинг“ като Мениджър на предлагането, която ще бъде публикувана на страницата с документи на ЕЛАНА Трейдинг и останалите страници за инвеститори.