На 18 февруари 2021 г. стартира търговото предложение за акциите на СПИДИ

Спиди

Спиди

ЕЛАНА Трейдинг и СПИДИ АД публикуват уведомление, че на свое заседание от 16.02.2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово предложение от ГЕОПОСТ СА, със седалище и адрес на управление: 26 Rue Guynemer, 92130 Иси ле Мулино, Франция, до останалите акционери на СПИДИ АД.

На основание чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК, ГЕОПОСТ СА отправя Търгово предложение за закупуване на минимум 2 419 929 броя акции от останалите акционери в СПИДИ АД.

Към датата на предложението ГЕОПОСТ СА притежава пряко 1 333 979 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 24.81% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.

В изпълнение на „кол опция“ ГЕОПОСТ СА отправя Търгово предложение за всички непритежавани от него акции в СПИДИ АД, давайки възможността на всички акционери в Дружеството (включително СПИДИ ГРУП АД) да продадат своите акции в сроковете и условията (включително цената), посочени в одобрено Търгово предложение.

Началото на търговото предложение е от 18 февруари 2021 година, като продължава до 17 март 2021 г.

ГЕОПОСТ СА предлага да закупи акциите на останалите акционери в СПИДИ АД при цена на акция в размер на 58.67 лева.

ГЕОПОСТ СА заявява, че за да бъде търговото предложение успешно, трябва да му бъдат предложени най-малко 2 419 929 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100007126, представляващи 45.00% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.

Обслужващият инвестиционен посредник на търговото предложение е ЕЛАНА Трейдинг.

Всички документи и подробности по търговото предложение