ТБС Груп стартира втори транш на предлагането на акции на 21 септември

ТБС Груп

ТБС Груп

След успешния първи транш от предлагането на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп), през следващата седмица стартира и предварително оповестеният втори транш. Тримата най-големи акционери в компанията ще предложат още до 875,000 акции или 7% от капитала, считано от понеделник, 21 септември, до петък, 25 септември 2020.

Това предвижда одобрената Актуализирана процедура за продажба на книжата от 16 септември 2020 г.

Цената на втори транш е фиксирана на 11.10 лв. за брой, съгласно предварително оповестените условия на предлагането от юни 2020 г. Тя е определена на база на консолидираните финансови показатели „нетен дълг“ и „12-месечна EBITDA“ на ТБС Груп към 30 юни 2020 г.

През юни 2020 г. тримата най-големи акционери в компанията – Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов, продадоха в рамките на първи транш близо 8% от капитала на ТБС Груп на фиксирана цена от 7.60 лв. за акция. Тогава първоначално бяха пуснати 7% от акциите, но поради по-големия интерес и съгласно условията на обявената процедура, акционерите отговориха на допълнително търсене в размер на 0.86% от акциите на дружеството. Текущият план е да се започне с 6.14%, които да допълнят общия обем на двата транша до 14%, и при продължаващ интерес акционерите да могат да допълнят пакета с 0.86%, аналогично на допълнителното търсене през юни.

„Радвам се, че инвеститорите се довериха на компанията през юни и интересът им към нас продължава. Това допълнително стимулира усилията ни да градим прозрачно и последователно устойчиво бъдеще за ТБС Груп, включително като успешна публична компания,“ заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на групата.

Актуализирана процедура и lockup споразумение

Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов, запазват намерението си за постиганe на свободно търгуем обем акции до 30% от капитала на дружеството. С оглед на това обновената процедура им дава правото да предлагат допълнителни пакети акции до края на 2021 г, при наличие на инвеститорски интерес, в рамите на предварително обявени траншове. Цената, на която ще бъдат предлагани тези пакети ще продължи да се определя като 8.5 х 12-месечна EBITDA минус нетен дълг, но ще бъде не по-ниска от 11.10 лв. на акция.

В унисон с тези срокове са удължени и ключовите ангажименти за задържане по действащото Споразумение за забрана на разпореждане с акции (“Lockup Agreement“) между съществувалите преди листването акционери на ТБС Груп. Съгласно актуализираното на 16 септември 2020 г. Споразумение, изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов няма да продава акции от първоначалния си дял до края на 2021 г., а Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов няма да продават акции извън определените им граници в рамките на общия размер на предлагането от 30% до края на 2021 г. Любомир Минчев удължава и ангажимента си да запази мажоритарен дял в компанията от най-малко 51% до края на 2022 г. Остават в сила и ангажиментите на други трима първоначални акционери, за общия им първоначален дял от 3%, да не продават акции до края на 2020 г.

Дивидентна политика

Към момента всички акции, които ще бъдат предложени за продажба по време на втори транш от предлагането, носят и право за получаване на дял от дивидентите от 6.2 млн. лв. общо (0.496 лв. на акция), одобрени от Общото събрание на акционерите на дружеството от 10 септември. Последната дата за закупуване на книжа с това право е понеделник, 21 септември.

„Предложеният и одобрен от ОСА дивидент е продължение на обявената последователна дивидентна политика на компанията. Вярваме, че тя е важна за новите ни акционери, които след първия транш на предлагането са над 250 лица, включително много наши служители и чуждестранни инвеститори,“ допълни г-н Житиянов. “Обратното изкупуване на акции, което провеждаме и ще провеждаме в бъдеще, както и програмата ни за стимулиране на служителите с акции, са други важни крачки, които предприемаме за дългосрочната съпричастност и просперитет на компанията в унисон с постигането на устойчиви финансови резултати.“

Всички документи на сайта на ЕЛАНА Трейдинг

Уебсайт на ТБС Груп

Презентация на резултатите към 30.06.2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

Доклад за дейността за шестмесечието на 2020 г.