ЕЛАНА Агрокредит ще изплати със 17% по-висок дивидент на акционерите

ЕЛАНА Агрокредит ще изплати със 17% по-висок дивидент на акционерите си от печалбата за 2019 г., става ясно от уведомление на дружеството, публикувано чрез Българска фондова борса (БФБ). Общото събрание на акционерите е одобрило на 28 май 2020 г. като дивидент да бъдат разпределени 90% от печалбата на дружеството за миналата година – както е заложено и в устава му. Сумата е малко над 2.493 млн. лева или 0.068 лева на акция. През миналата година дружеството разпредели дивидент в размер на 0.058 лева на акция.

Дивидентът ще се изплаща чрез Централен депозитар и инвестиционните посредници или Райфайзенбанк от 7 юли до 7 октомври т.г.

Останалите 10 на сто от печалбата за 2019 г. ще бъдат отнесени във фонд „Резервен“, посочва се в уведомлението.

Общото събрание на акционерите на 28 май единодушно е одобрило всички точки от дневния ред, става ясно още от документите.

Резултати на ЕЛАНА Агрокредит за 2019 г.: Последователност в увеличение на приходите

2019 г. бележи петата последователна година, през която ЕЛАНА Агрокредит постига увеличение на приходите от лихви и съответно нетна печалба. Така, нетната печалба регистрира ръст от 17.1% на годишна база до 2.8 млн. лв. благодарение на ръст в приходите и почти двойно по-малко финансови разходи. Последното е свързано с намаление на дълговата експозиция на дружеството с 30% до 15 млн. лв.

През 2019 г., ЕЛАНА Агрокредит финансира 11 600 дка, което представлява спад от 20% на годишна база, но същевременно с това средната продажна цена на земята финансирана от дружеството се увеличава със 7.4% на годишна база, вследствие на което инвестираните средства за годината достигат 10 млн. лв. (спад от 10% на год. база). За изминалата година, дружество разшири портфолиото си от краткосрочни кредити с 9.2% на годишна база, достигайки 13.5 млн. лв. към края на 2019 г. В допълнение, дружеството отбеляза традиционно висока събираемост на задълженията по лизинговите вноски за годината (97.1%).

Сайт на ЕЛАНА Агрокредит