От 1 април 2020 г. Българска фондова борса ще изтрие поръчки по някои емисии с променен диапазон на ликвидност

Българска фондова борса

Българска фондова борса

От 1 април 2020 г. Българска фондова борса променя минималната стъпка за котиране на няколко емисии, поради което поръчките за тях ще бъдат изтрити и ще трябва да бъдат препласирани от 9.30 ч. на тази дата.

Следните инструменти ще бъдат с променен диапазон на ликвидност:

Борсов код ISIN Емитент Liquidity band от 01.04.2020 г.
4CF BG1100014973 ТБ Централна кооперативна банка АД-София LB1
4HS BG1100008983 Холдинг Света София АД-София LB2
4IN BG1100019048 Инвестор.БГ АД-София LB1
5DOV BG1100038980 Доверие Обединен Холдинг АД-София LB2
6A6 BG1100025052 Адванс Терафонд АДСИЦ-София LB1
6C4 BG1100046066 Химимпорт АД-София LB1
6S5 BG1100027983 Сила Холдинг АД-София LB1
GR6 BG1100002184 Градус АД-Стара Загора LB1

Инвеститорите в тези емисии трябва да имат предвид, че поръчките им ще бъдат изтрити и ще могат да поставят нови поръчки от 1 април 2020 г. след 9:30 ч.