Телелинк Бизнес Сървисис Груп очаква дата за старт на търговията с книжата

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Съгласно приета процедура за продажба на акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) от 16.01.2020 г., беше изразена готовност от страна на компанията да започне търговия на книжа на 27.01.2020 г. Към този момент все още се очаква определяне на начална дата от страна на Българска фондова борса (БФБ).

„Очакваме от БФБ дата за старт на търговията. В момента виждаме висок интерес от чуждестранни инвеститори, ще използваме евентуалното допълнително време максимално ефективно за провеждане на активни срещи, разговори и roadshow с тях“, заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

Цена на акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Всички акции, които продаващите акционери предлагат в рамките на Транш 1 ще се търгуват на цена от 7.60 лв. за акция. Минималната цена, по която ще се предлагат акциите в рамките на Транш 2 ще бъде равна на 8.5 пъти EBITDA на една акция на ТБС Груп към 30.06 2020 г. (на TTM база), минус стойността на нетния дълг на една акция към същата дата. Във всички случаи, цената на предлагане при Транш 2 не може да е по-ниска от тази на Транш 1 – 7. 60 лв.

Кой продава

Продаващите акционери са мажоритарният акционер Любомир Минчев, притежаващ 83.65% от капитала на дружеството, както и опитните инвеститори Иво Евгениев и Спас Шопов, които притежават по 6.175%.

Предварителни финансови резултати за 2019 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завърши финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110.1 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател спад от 5% спрямо предходната 2018 г. отчита значително нарастване на печалбите през разглеждания период, сочат предварителните данни на Дружеството.

Според същите, консолидираната печалба преди данъци, лихви и амортизации (ППДЛА, EBITDA) нараства с 18%, достигайки 11.6 млн. лв. при съответен марж от 10.5%, а финансовият резултат (нетната печалба) се увеличава със 7%, достигайки 8.2 млн. лв. при марж от 7.4%. Вижте подробно

За ТБС Груп

ТБС Груп е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Вижте специалния сайт за предлагането на акции на ТБС Груп, подготвен от мениджъра на емисията ЕЛАНА Трейдинг

Всички документи от ЕЛАНА Трейдинг

Информация за инвеститори от ТБС Груп