Първият транш от акциите на ТБС Груп ще се предложи на БФБ от 27 януари

Любомир Минчев, мажоритарен акционер в ТБС Груп (снимка: Телелинк)

Любомир Минчев, мажоритарен акционер в ТБС Груп (снимка: Телелинк)

Акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) ще осъществят предлагането на до 30% от акциите на дружеството на два транша през 8 месеца, съобщи дружеството.

Първо от 27 януари 2020 г. ще се предложат 14% от акциите, или до 1 750 000 акции в продължение на 5 работни дни. Продаващите акционери ще предложат 850 000 акции (7% от капитала на дружеството) през първия ден и допълнителни 850 000 акции, след като първите бъдат изцяло продадени.

След това през втората половина на септември 2020 г. ще се предложат още 16% от акциите, или до 2 000 000 броя. Към втория транш ще се добавят евентуално непродадените през януари.

Цена на акциите на ТБС Груп

Всички акции, които продаващите акционери предлагат в рамките на Транш 1 ще се търгуват на цена от 7.60 лв. за акция. Минималната цена, по която ще се предлагат акциите в рамките на Транш 2 ще бъде равна на 8.5 пъти EBITDA на една акция на ТБС Груп към 30.06 2020 г. (на TTM база), минус стойността на нетния дълг на една акция към същата дата. Във всички случаи, цената на предлагане при Транш 2 не може да е по-ниска от тази на Транш 1 – 7. 60 лв.

Кой продава

Продаващите акционери са мажоритарният акционер Любомир Минчев, притежаващ 83.65% от капитала на дружеството, както и опитните инвеститори Иво Евгениев и Спас Шопов, които притежават по 6.175%.

Предварителни финансови резултати за 2019 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завърши финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110.1 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател спад от 5% спрямо предходната 2018 г. отчита значително нарастване на печалбите през разглеждания период, сочат предварителните данни на Дружеството.

Според същите, консолидираната печалба преди данъци, лихви и амортизации (ППДЛА, EBITDA) нараства с 18%, достигайки 11.6 млн. лв. при съответен марж от 10.5%, а финансовият резултат (нетната печалба) се увеличава със 7%, достигайки 8.2 млн. лв. при марж от 7.4%. Вижте подробно

За ТБС Груп

ТБС Груп е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Всички документи по предлагането от ЕЛАНА Трейдинг

Презентация за инвеститорите и други корпоративни документи от ТБС Груп