Натали Илчева: Спиди и Корадо ускориха ръста на приходите си през 2018 г.

Натали Илчева, старши анализатор в ЕЛАНА Трейдинг

Натали Илчева, старши анализатор в ЕЛАНА Трейдинг

Според отчетите за последното тримесечие на 2018 г., които представят календарната година, повечето от дружествата, които формират основните индекси SOFIX и BGTR30, подобряват дейността си, но специфични фактори влияят на крайния финансов резултат.

„2018 г. беше година на динамика и предизвикателства за повечето дружества на БФБ“ – обобщи Натали Илчева, старши анализатор в ЕЛАНА Трейдинг, за обзор във в. Капитал.

Факторите

От една страна това може да се обвърже с повишение в оперативните разходи, какъвто беше случаят с групата Софарма, която е в процес на съществено разширяване на бизнеса както в България, така и в Сърбия. Въпреки увеличението от почти 17% в приходната част, високите разходи доведоха до свиване на консолидираната нетна печалба с 30%.

От друга страна, международните пазари също оказаха своето влияние. За пример може да се посочи Монбат, която изпита негативното въздействие от липсата на благоприятен спред в борсовата цена на оловото и съответно реализира двойно по-ниски приходи от сегмент Рециклиране, което до голяма степен определи сериозния спад в нетния резултат на групата.

В допълнение, неблагоприятните климатични условия през 2018 г., които причиниха сериозни загуби на зърнопроизводителите у нас, оказаха негативно влияние и на холдинговите дружества, които оперират в сегмента с търговия на зърно. В резултат, Агрия Груп отбеляза значително увеличение в балансовата стойност на продадените стоки и не успя да увеличи печалбата си за 2018 въпреки значително по-високите приходи. Холдинговото дружество Градус, което също оперира в сегмента, пък отбеляза значителен спад в продажбите на зърно.

Отличниците Спиди и Корадо

Сред компаниите отбелязали значително подобрение във финансовите си резултати през 2018 г. се нареждат Спиди и Корадо.

Спиди ускори значително ръстовете в приходите си, преодолявайки забавянето от края на 2017 г., което беше следствие от прекратяване на договори с клиенти, обслужвани при незадоволителна рентабилност. Така за 2018 г. компанията отбеляза ръст както на външните, така и на вътрешния пазар, което съчетано с оптимизация на разходната част доведе до почти двойно увеличение в консолидираната печалба на дружеството.

Корадо, от друга страна, успя значително да подобри рентабилността си посредством далновидно управление на разходите въпреки нарастването в цената на стоманата през 2018. Друг добър пример е Индустриален Холдинг България, който се възползва от възстановяването на фрахтовия пазар, което съчетано със засиленото търсене на продуктите и услугите на холдинга, доведе до четворно по-висока нетна печалба през 2018 г. в сравнение с 2017 г.

Подробната статия във в. Капитал