ЕЛАНА Агрокредит увеличи с 35% инвестициите си през първо 6-месечие

wheat

Само през месец юни ЕЛАНА Агрокредит инвестира в покупки на 700 декара земеделски земи на стойност 729 510 лв. Така общата инвестиция в сделки със земи по договорите за лизинг за първите 6 месеца на годината възлезе на 6 033 000 лв. В сравнение с първото шестмесечие на миналата година, стойността на покупките на земя се е повишила с 35% от 4 480 000 лв. за периода през 2017 г.

Към края на юни 2018 г. компанията е осъществила инвестиции на обща стойност от 75 млн. лв. в земи по договори за лизинг и оборотни кредити за земеделци, считано от началото на бизнеса през 2013 г. Финансираните сделки за покупка на земя са общо за 66.3 млн. лв., а отпуснатите кредити за стопанската 2017/2018 г. възлизат на 8.8 млн. лв. Дружеството изпълни заложената цел да увеличи оборотните кредити с 50% в сравнение с предишната стопанска година.

Близо 20 млн. лв. привлече ЕЛАНА Агрокредит в първата половина на годината

На 17 април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на нови акции на ЕЛАНА Агрокредит, като бяха записани и платени 17 727 523 броя акции за обща стойност от 19 500 275.30 лв. Тези акции бяха записани от 351 акционери. Заложеният минимум за успех на предлагането беше записване на 10 млн. акции, като максималният капитал за набиране беше 20.8 млн. лв. В предлагането активно участваха поравно институционални и индивидуални инвеститори, като сред тях има и голям брой нови акционери. Публичното предлагане на 18 902 402 нови акции с емисионна цена 1.10 лв. стартира на 26 февруари 2018 г. Акциите от емисията се търгуват на БФБ от 17 май 2018 г.

През юни ЕЛАНА Агрокредит използва над 4.5 млн. лв. от набраните средства, за да направи предварителни погашения по заемите си към ЕБВР и Сосиете Женерал Експресбанк.

Изплатен дивидент от печалбата за 2017 г.

На проведеното Годишно общо събрание на 15 март 2018 г. акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент от печалбата за 2017 г. на стойност 8.58 стотинки за акция. Дивидентите бяха изплатени по сметките на акционерите през месец май.

Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6.23 ст., за 2015 г. 4.924 ст., а за 2016 г. – 7.791 ст.

Вижте Бюлетин на инвеститора за месец юни 2018 г.