Търговията с новите акции на ЕЛАНА Агрокредит започва на 17 май

field

Благодарение на бързата регистрация на новата емисия акции на ЕЛАНА Агрокредит АД от страна на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД, която се реализира много по-кратко от предвидените в законодателството максимални срокове, търговията с новите акции на дружеството стартира 17 май 2018 г.

На 5 май 2018 г. беше извършена забавилата се регистрация емисията в Търговския регистър, а на 9 май 2018 г. в „Централен депозитар“ АД.

Близо 20 млн. лв. привлече ЕЛАНА Агрокредит от пазара

На 17 април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на нови акции на ЕЛАНА Агрокредит, като бяха записани и платени 17 727 523 броя акции за обща стойност от 19 500 275.30 лв. Тези акции бяха записани от 351 акционери. Заложеният минимум за успех на предлагането беше записване на 10 млн. акции, като максималният капитал за набиране беше 20.8 млн. лв. В предлагането активно участваха поравно институционални и индивидуални инвеститори, като сред тях има и голям брой нови акционери.

Публичното предлагане на 18 902 402 нови акции с емисионна цена 1.10 лв. стартира на 26 февруари 2018 г.

Изплатен дивидент

На проведеното Годишно общо събрание на 15 март 2018 г. акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент за 2017 г. от 8.58 стотинки за акция. Дивидентите са изплатени по сметките на акционерите.

Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6.23 ст., за 2015 г. 4.924 ст., а за 2016 г. – 7.791 ст.

Пет успешни години

От средата на 2013 г. до края на март 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 64 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя, като само през месец март са финансирани сделки за 1.26 млн. лв. Отпуснатите кредити за оборотни средства са на стойност 8.5 млн. лв. за стопанската 2017/2018 г. До края на март е финансирано закупуването на земи с обща площ от 78 хил. декара.

Бюлетин на инвеститора на ЕЛАНА Агрокредит