Сирма търси още почти 40 млн. лева от борсата

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

Българският технологичен концерн Сирма Груп Холдинг АД възнамерява да набере още почти 40 млн. лева от борсата, като издаде нови 39 573 679 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев за акция. За намерението, което е било прието от Съвета на директорите на 2 май, става ясно от подадени до регулатора документи, цитирани от investor.bg. Така капиталът на дружеството може да бъде увеличен от 59 360 518 лв. на 98 934 197 лв.

Минимумът за успех на Сирма е 19.7 млн. акции

Увеличението на капитала ще бъде осъществено чрез публично предлагане на новоемитираните акции, след като дружеството публикува потвърдения от регулатора (Комисията за финансов надзор) проспект. Предлагането ще бъде успешно, ако бъдат записани поне 19 786 839 акции. В такъв случай капиталът на компанията ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал, поясняват още от Сирма.

Всички издадени от „Сирма Груп Холдинг“ АД акции, както и акциите от новата емисия, ще са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала ще изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

Кой може да участва

Право за участие в увеличението на капитала ще имат онези лица, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, а 1,5 права дават възможност за записване на 1 нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Упражнени 1,5 права дават възможност за записване на една нова акция. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1,5, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, ще могат да продадат правата си до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права.

Подробно за годишните финансови резултати 2017