Акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент от 8.58 ст. на акция

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

Акционерите на ЕЛАНА Агрокредит взеха решение да разпределят 8.58 ст. на акция под формата на дивидент от печалбата за 2017 г., става ясно от протокола от провелото се на 15 март общо събрание на акционерите, разпространен чрез БФБ – София.

Печалбата за 2017 г. е в размер на 1.8 млн. лв., като след попълване на Фонд „Резервен“, 90% от нея ще бъде разпределена като брутен дивидент на акция в размер на 0.085846192 лв. Изискването 90% да са за дивидент е залегнало в устава на дружеството.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 29.03.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.03.2018 г.

Началната дата за изплащане на дивидента е 14 май 2018 г., като процедурата ще продължи до 14 август 2018 г.

История на разпределяне на дивидент

Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6.23 ст., за 2015 г. 4.924 ст., а за 2016 г. – 7.791 ст. Този редовен годишен доход за акционерите е най-висок през 2018 г., възлизайки на 7% според текущите пазарни цени.

Пет успешни години

От средата на 2013 г. до края на февруари 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 62.7 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя, като само през месец февруари са финансирани сделки за близо 2 млн. лв. Отпуснатите кредити за оборотни средства са на стойност 8.5 млн. лв за стопанската 2017/2018 г. До края на февруари е финансирано закупуването на земи с обща площ от 76 652.72 декара.

Увеличение на капитала

От 26 февруари 2018 г. стартира публичното предлагане на 18 902 402 нови акции с емисионна цена 1.10 лв. Чрез набрания капитал и допълнително привличане на заемен ресурс ръководството на ЕЛАНА Агрокредит планира да финансира експанзията на дейността на дружеството до следващото увеличение на капитала през пролетта на 2021 г.

Вижте интервю с Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит

Подробна информация и всички документи за увеличението на капитала