Прогнози от ЕЛАНА Трейдинг: Българските акции ще растат и през 2018 г.

Потенциал за растеж на българския фондов пазар и на българската икономика отбелязват анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в своите годишни икономически и финансови прогнози.

Основният индекс SOFIX направи 15.5% покачване през миналата година. Печалбите за борсата бяха натрупани през първата половина на годината, следвайки силния импулс за пазара от борсово търгувания фонд върху SOFIX и подобрението на финансовите резултати на компаниите. Българската борса изостана от нивата на силен растеж на големите световни пазари по света, но все пак регистрира среден ръст в глобален план. Макар да има покачване на оценките на компаниите в основния индекс, той все още е на по-ниски цени в сравнение с регионалните и международните измерители, което говори за потенциал за предстоящ растеж.

Очакваният ръст от 15% на индекса SOFIX през 2018 г. ще бъде подкрепен от подобрението на финансовите резултати, липсата на големи продавачи и инфлационните процеси в икономиката на България, които ще накарат все повече капитали да търсят рисковите инвестиции.

Българските акции могат да отчетат и по-високо покачване спрямо постигнатото през миналата година, за което са необходими позитивни новини като подобряване на нормата на печалба, инвестиции и разрастване на нови пазари. Такива компании има и сега на борсата, като инвеститорите ще ги предпочитат и през 2018 г. Дългосрочните инвеститори ще се радват на доходност от дивиденти в размер на 3% годишно, като тези компании са не само редовни платци, но и сред най-стабилните и добре растящи на пазара.

Прогнози: Има пари, които търсят качествени инвестиции

На БФБ няма спекулативно поскъпване, което да представлява риск за дългосрочните инвеститори. Това се вижда в липсата на съществен интерес към компаниите с по-малка пазарна капитализация. Инвеститорите търсят качествени емитенти и тази тенденция ще се запази. Фактът, че над 200 млн. лв. беше набраният капитал през пазара за 2017 г. загатва, че в момента има капитали, които чакат интересни възможности. Макар да не станахме свидетели на голямо IPO, през годината имаше интересни емисии както от акции, така и от облигации. Инициативите за привличане на емитенти, включително ваучерната схема от Министерството на икономиката и планирания сегмент за МСП на борсата, могат да предложат на пазара нови акции с потенциал за растеж.

Българската икономика с потенциал за над 4.5% ръст

Икономиката ще продължи да расте с бързи темпове, но няма да успее да повтори темповете отпреди 10-12 години. Ускоряването на инфлацията ще бъде по-осезаемо, тъй като цените все още растат с бавни темпове. Достъпът до кредити и сравнително ниските лихви ще са сериозен стимул за нарастване на инвестиционната активност в много сектори, включително и строителството. Доходите ще растат с бързи темпове, като това ще представлява сериозно предизвикателство за неефективните компании в страната. Причината е, че недостигът на работна ръка е основният проблем за индустрията, като той ще остане на дневен ред през следващите няколко години. Икономическата миграция и конкурентните предимства на много индустрии, като IT-сектора, ще запазят висок темп на растеж на доходите и оттам ще доведат до стимулиране на вътрешното търсене. Тези фактори ще обусловят стабилно нарастване на вноса и постепенно достигане до негативно салдо във външната търговия на страната. Икономическият растеж има потенциал да надскочи 4.5% през годината, воден от инвестициите и вътрешното потребление.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг очакват постепенното нарастване на инфлацията да доведе до търсенето на по-висока доходност за спестяванията в България и насочване на повече капитали към бързо растящите активи. Подобрението на икономиката и растеж над 4% през годината ще стимулира още повече този процес.

Вижте прогнозите за 2018 г. за различни пазари