Ръководството на ЕЛАНА Агрокредит взе решение за увеличение на капитала

На проведено заседание на 16 ноември 2017 г. Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит бе взето решение за увеличение на капитала на дружеството с издаване на до 18 902 402 нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.10 лева. Планът е от 18 902 402 лв. капиталът да стане 37 804 804 лв.

Успешно увеличение на капитала

Това увеличение на капитала ще се реализира, ако бъдат записани и платени минимум 10 млн. акции.

Предлагането се планира за 2018 г. Посредник за увеличението на капитала ще бъде ЕЛАНА Трейдинг.

Вижте уведомлението от ЕЛАНА Агрокредит

Последни резултати

Нетната печалба за третото тримесечие на 2017 г. на компанията е 691 хил. лв. и нараства с 39%. С 27.62% ръст на годишна база се е увеличила печалбата за деветмесечието на 2017 г., като е достигнала 1.74 млн. лв.

Приходите от лихви растат с 43% на годишна база до 2.68 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г. или с 804 хил. лв., а разходите за лихви нарастват с 320 хил. лв. От началото на 2017 г. портфейлът на ЕЛАНА Агрокредит АД нараства с 13.3% до 41.5 млн. лв., от които 29 млн. лв. са финансиране за покупка на земя и 12.5 млн. лв. са оборотно финансиране. Именно оборотното финансиране расте по-бързо или с 31% спрямо началото на годината, докато финансирането на сделки е нагоре със 7% за деветте месеца до 29.04 млн. лв. към 30 септември 2017 г.

От началото на дейността през средата на 2013 г. до края на септември 2017 г. компанията е вложила общо 61 млн. лв. в земеделска земя и оборотни кредити за земеделски стопани. Към края на септември 2017 г. стойността на инвестицията само в договори за лизинг възлиза на 55.5 млн. лв. Сделките за земи обхващат обща площ от 69 490 декара. Предоставените кредити за оборотни средства на стопаните са на обща стойност 5.5 млн. лв. за същия период.

Вижте отчетите на компанията

Вижте анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг