През ноември ще обявят ваучери за IPO по 50 000 лв.

Пилотната грантова схема с ваучери за малки и средни предприятия, които искат да се листват на Българска фондова борса, ще бъде обявена през ноември 2017 г. – това става ясно от прегледа на променената индикативна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), обявена от проведения Комитет за наблюдение по програмата от 13 октомври 2017 г.

Според документите, за двете ваучерни схеми (за IPO и ИКТ проекти) се планират няколко срока за прием, като първият е отбелязан в програмата като начало за ноември с условие за минимален срок на провеждане от 60 дни. Заложени са два крайни срока за прием на проекти – януари и април 2018 г.

Схемите с ваучери ще се администрират от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Планираният срок на проектите по ваучерната схема е 36 месеца.

Общият бюджет за ваучери за IPO е 2 млн. евро

Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 000 лева на МСП, които желаят да се листнат на БФБ. Компаниите ще подават заявления, които ще се разглеждат по реда на постъпването им.

На одобрените предприятия ще бъде даден срок за реализиране на намерението им за излизане на фондовата борса и в случай, че не го спазят техният ваучер ще бъде пренасочен към някоя от компаниите включени в резервния списък.

В изпълнение на стратегията

Мярката е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България. Тази стратегия бе изготвена от Съвета за развитие на капиталовия пазар, който обединява всички организации от инвестиционната общност, Българска фондова борса, Централен депозитар и Комисията за финансов надзор.

Ваучери с ИКТ грантове за МСП

Другата схема с ваучери е с общ бюджет от близо 10 млн лв. и е предназначена да улесни достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Ваучерите са на стойност от 20 хиляди до 50 хиляди лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни. Пакетите все още не са обявени от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и Министерство на икономиката.

Информация и презентации от Комитет за наблюдение на ОПИК, Министерство на икономиката