Повече инвеститори на БФБ с портфейли от 50 000 до 100 000 лв.

Инвеститори на БФБ

През 2017 г. се наблюдават увеличен брой инвеститори на БФБ с портфейли между 50 хил. лв. и 100 хил. лв. в сравнение с 2014 г. – това установява анализът на Христо Христов в блога му „Икономика и общество“ .

През 2014 г. почти половината от инвеститорите на БФБ са управлявали портфейли, вариращи между 10 хил. лв. и 50 хил. лв., а една пета до 10 хил. лв. Актуалното проучване на профила на инвеститорите на БФБ през 2017 г. показва, че делът на тези две групи намалява за сметка на увеличен брой инвеститори с портфейли между 50 хил. лв. и 100 хил. лв. (13% през 2014 г. – 26.1% през 2017 г.). Авторът обръща внимание, че инвеститорите са увеличили своите портфейли през периода на двете проучвания и вече разполагат с по-голям обем от средства за търговия.

Типове инвеститори

В анализа си Христо Христов е разделил респондентите в три основни групи, които условно нарича:

  • Група – „Новобранци“
  • Група – „Спекуланти“
  • Група – „Инвеститори“

Изводите на автора за 2017 г. са, че изградените профили остават статични във времето, докато, от друга страна, самите инвеститори започват да менят своето поведение спрямо пазарната конюнктура. През 2014 г. като най-голяма се е оформила групата на „Спекулантите“ – 37,0%, на следващо място по-големина се е откроила групата на „Новобранците“ с дял от 32,4%. Последната откроена група е била тази на „Инвеститорите“ с дял от 30,6%. Три години по-късно авторът отбелязва, че вижда съществени изменения между групата на „Новобранците“ и тази на „Спекулантите“. „Делът на първата намалява съществено до ниво от 25,5%, докато при другата се регистрира ръст до 43,1%. Това се дължи на това, че проучването отчита спад на нови инвеститори, които са отворили позиции на БФБ през последните 1-2 години, а от друга страна – тези, които са били прекрачили прага на БФБ през последните месеци преди предходното проучване, са предпочели пазарното поведение на спекулантите.“ Относно групата на „Инвеститорите“ анализаторът казва, че тя остава стабилна във времето като дял и дори регистрира минимален ръст с 0,8 пр.п. до 31,4%.

Вижте целия анализ на профила на инвеститорите на БФБ