От публичните банки ПИБ ще осигурява капиталов буфер вследствие на стрес теста от БНБ

На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес теста (СТ) на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт.

Съгласно данните от проверката на качеството на активите е установено, че са необходими допълнителни корекции (провизии и корекции на стойността на активи) в размер на 665 млн. лева. Две банки трябва да осигурят допълнителни капиталови буфери и са представили на БНБ планове за това, според съобщенията на банките и БНБ. По-голямата част от корекциите са за борсово търгуваната Първа инвестиционна банка (420 млн. лева) и за Инвестбанк (104 млн. лева).

Другата публична банка в списъка, Централна кооперативна банка, няма изискване за капиталов буфер. Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента е 136,6 млн. лева, а реално ЦКБ разполага с 215,4 млн. лева.

ПИБ ще постигне капиталов буфер чрез капитализиране на печалба, продажби и увеличение на капитала

Корекцията след прегледа на активите на ПИБ към 31 декември 2015 г. (допълнителните провизии след отчитане на възстановени обезценки и др.) е близо 420 млн. лева. Това означава, че базовият капитал от първи ред (CET 1) пада на 5% при 4.5% регулаторен минимум. Банката отчете сериозна печалба към 30 юни – 93.6 млн. лева.

Банката е съобщила на медиите, че след като осигури допълнителен капиталов буфер от 206 млн. лева, тя ще достигне 13.5%, като това ще бъде направено чрез капитализиране на печалбата, продажба на неосновни дълготрайни активи, диверсификация на портфейла, както и с набиране на капитал от финансовите пазари при наличие на благоприятни условия.

Основни изводи от проверката на БНБ

БНБ заяви, че банковата система остава добре капитализирана след отразяване на резултатите от Прегледа на качеството на активите, с капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 18.9%, значително над регулаторния минимум от 4.5%. Според институцията резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.

Обхват на проверката на качеството на активите

Прегледът на качеството на активите и стрес тестът са обхванали всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България. Той е бил проведен в периода 15 февруари – 30 юни 2016 г. Обект на прегледа са били активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система.

Подробно съобщение и данни от БНБ