Срокът за обратното изкупуване на акциите на Сирма Груп Холдинг се удължава до 2019 г.

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

Срокът за обявеното от Сирма Груп Холдинг обратно изкупуване на максимум 300 000 акции се удължава до края на 2019 г. Това е едно от решенията на Общото събрание на акционерите на холдинга, проведено на 14 юни 2016 г. През май, с публикуването на материалите за ОСА, беше предвиден срок до края на 2016 г. Минималната цена остава 0.50 лв. за акция, а максималната – 1.50 лв.

Утвърдени възнаграждения за ръководството

Друг важен акцент от проведеното общо събрание е гласуваната политика за възнагражденията на Съвета на директорите на компанията. Общият годишен постоянен размер на възнаграждението е 384 000 лв. за 8-членния съвет. Максималният размер на краткосрочното променливо възнаграждение се предвижда да бъде 6% от консолидираната печалба, но не повече от 40% от неконсолидираната, а максималният размер на дългосрочното променливо възнаграждение – 0,5% от общия брой акции на дружеството.

Разпределение на печалбата

Акционерите на Сирма Груп Холдинг са одобрили предложението на ръководството 10% от печалбата за 2015 г. да бъде отделена във фонд „Резервен“, а останалата сума да остане неразпределена.

Агресивна програма за развитие на Сирма Груп Холдинг

Общото събрание на акционерите прие агресивна Програма за развитие през 2016 г. и следващите години. Програмата включва търговска експанзия на пазара в САЩ, инвестиции в нови продукти и достигане на приходи от продажби от 100 млн. щ. долара през следващите пет – седем години. Очаква се новоприетата Програма за развитие да спомогне за подготовката на публично предлагане на акциите на „Сирма Груп“ на голяма световна борса в близките между шест и осем години.

Иновация за акционерите

В изпълнение на своята мисия за „създаване на продукти и решения, които винаги надминават очакванията“ и в защита правата на акционерите, съгласно НККУ, по време на ОС беше използвана разработената от служители на Сирма Груп Холдинг иновативна система за електронно гласуване – EVA /Electronic Voting App/. По време на Общото събрание тя осигури лесно гласуване по всички въпроси от дневния ред, както и по възникналите дискусии. Паралелно с гласуването EVA генерираше в реално време протоколи и графики от всяко гласуване, които бяха прожектирани на акционерите. Холдингът планира да продължи работата си по EVA, като в перспектива осигури дистанционно присъствие и достъп за гласуване на всички акционери в него – отново начинание, спазващо изискванията на НККУ.

Всички документи от ОСА