Софарма с 97.5% дял в Медика след търгово предложение

В проведеното от 18 януари 2016 г. до 15 февруари 2016 г. търгово предложение за 33.28% от акциите на Медика, отправено от притежателя на останалите дялове Софарма АД, резултатът е, че 68 акционера с общ брой 3 099 701 приеха търговото предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 3 от Наредба №13 „Софарма” АД обявява, че в резултат на търговото предложение притежава пряко 97.50% от акциите с право на глас на „Медика“ АД. „Софарма” АД има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да отправи след получаване на одобрение от КФН предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Медика” АД на основание чл. 157а от ЗППЦК. Наред с това, съгласно разпоредбите на чл. 157б от ЗППЦК всеки акционер има право да изиска от „Софарма” АД да изкупи неговите акции с право на глас до 16 май 2016г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Искането следва да се отправи до упълномощения инвестиционен посредник ЕЛАНА Трейдинг. Цената за една акция на „Медика” АД по предложението по чл. 157а и при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 3.50 лв. за една акция.

Обявеното търгово предложение

На 13 януари 2016 г. Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение от страна на Софарма за останалите акции на Медика, с което неговият старт бе обявен на 18 януари.

Намерения на търговия предложител

В документите за търговото предложение Софарма АД определя като възможно и вероятно след провеждане на търговото предложение и в зависимост от резултатите му, в един по-късен етап да се пристъпи и към преобразуване на „Медика“ АД чрез вливането му в „Софарма“ АД. Ако това вливане бъде разрешено от КФН, то може да се случи в рамките на период от три до пет години.

Всичко за търговото предложение за Медика