IPO-то на Сирма Груп Холдинг ще се проведе през септември

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

Проспектът за първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 21 юли 2015 г. IPO-то ще стартира в началото на месец септември и ще продължи в рамките на един месец.

Допълнителна информация за графика на провеждане и всички съпътстващи документи ще бъде публикувана от мениджъра на емисията ЕЛАНА Трейдинг.

Според одобрения проспект, в IPO-то ще бъдат предложени 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции с номинална стойност 1 лев и диапазон за емисионна стойност от 1.20 лв. до 1.65 лв.

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 8 млн. акции.

Една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа ще се листне на Българска фондова борса, след като набере капитал от минимум 9.6 млн. лв. – 13.2 млн. лв.

Подробна информация за Сирма Груп Холдинг