Химимпорт и ЕЛАНА Агрокредит формираха 85% от оборота вчера

Български акции: Сградата на БФБ

БФБ

Седмицата започна със зелени индекси на Българска фондова борса, с изключение на основния SOFIX, който се понижи минимално с 0,02% до 464,14 пункта. Дневният оборот на регулирания пазар беше в размер на 772,8 хил. лв.

„Днешната борсова сесия премина при много ниска активност от страна на инвеститорите. Сделките с книжата на Химимпорт и ЕЛАНА Агрокредит формираха над 85 % от днешния борсов оборот“, – обясни Николай Кичуков, брокер в ЕЛАНА Трейдинг. „Единична сделка за 417 хиляди лева направи Химимпорт АД най-търгуваната акция за деня“ – допълни той.

Изтъргуваха се малко над 219 хиляди лота от акциите на ЕЛАНА Агрокредит на обща стойност 221.5 хиляди лева.

Търговия имаше и с книжата на Инвестиционна Компания Галата (изтъргувани 13 800 броя) и Зърнени Храни България (изтъргувани 13 030 дяла).

От сегмента за дружествата със специална инвестиционна цел бяха разменени 11 500 книжа на Фонд за недвижими имоти България при средна цена от 0,535 лв. за брой.

„Печелившите акции се брояха на пръстите на двете ръце, като от по ликвидните такива, книжата на ЦКБ АД добавиха 1,14 % към стойността си, а тези на ФНИ България АДСИЦ се повишиха с 0,94 %“ – коментира Кичуков.

„На обратния полюс бяха акциите на Трейс Груп които се понижиха с 2,37 %. Зърнени храни АД и Адванс Терафонд АДСИЦ също разочароваха инвеститорите и загубиха съответно 0,99 % и 0,37 % за деня. Поименните компенсационни бонове също се понижиха с 2 %.“

Коментарът на Николай Кичуков е публикуван в econ.bg.