От 11 септември 2013 г. започва първичното публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

Първичното публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит започва на 11 септември 2013 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ е специализирано дружество за предлагане на кредитиране чрез финансов лизинг на земеделски за покупка на земеделска земя. Компанията има лиценз от БНБ от края на 2012 г. и вече има осъществени редица сделки. Тя е вторият проект на групата ЕЛАНА в областта на финансовите продукти в земеделието след основаването през 2005 г. на първия фонд за инвестиции в земеделска земя – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ.

През март 2013 г. Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ е взело решение за увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на Българска фондова борса – София. На 4 юли 2013 г. проспектът за предлагането бе одобрен от Комисията за финансов надзор.

От 11 септември 2013 г. ще бъде предложена емисия от 15 млн. акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Записването на акции за първичното публично предлагане ще продължи до 10 октомври 2013 г. Очаква се пазарната капитализация на дружеството след увеличението на капитала да бъде 15 700 000 лв. Мениджър на емисията е инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг.

Интернет сайт на ЕЛАНА Агрокредит: http://www.elana.net/agrocredit/

График за провеждане на първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит

Условия на предлагането
Настоящ капитал 700 000 лв.
Общ брой акции на публичното предлагане 15 млн. обикновени, безналични
Номинална стойност на една акция 1 лв.
Емисионна стойност на една акция 1 лв.
Удовлетворяване на поръчките Пропорционално, без преференции
Пазарна капитализация след увеличението на капитала 15 700 000 лв.
Период на записване на акциите 11 септември – 10 октомври 2013 г.

 

График за изпълнение
Публикация на Уведомление за начало на първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит по чл.92а на ЗППЦК във в. Труд и в. 24 часа 2 септември 2013 г.
Обявление по партидата на дружеството в Търговския регистър 3 септември 2013 г.
Начало на публичното предлагане 11 септември 2013 г.
Край на публичното предлагане 10 октомври 2013 г.
Обявяване на списъка на разпределение 11 октомври 2013 г.
Заплащане на акциите 16 октомври 2013 г.
Уведомяване на КФН за резултата от предлагането 23 октомври 2013 г.
Регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър 23 октомври 2013 г.
Регистрация в Централен депозитар 24 октомври 2013 г.
Регистрация в КФН 8 ноември 2013 г.
Регистрация в БФБ и дата на първа котировка 29 ноември 2013 г.